གདམ་ཁ།

Adds the chapter number to the caption label. To use this feature, you must first assign an outline level to a paragraph style, and then apply the style to the chapter headings in your document.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - དཔར་བཤད་ - གདམ་ཁ་ཚུ་

སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ཁ་ཕྱེ་-གདམ་ཁ་རྐྱབས་ དཔར་བཤད་ - གདམ་ཁ་ཚུ་


ལེའུ་གི་ཐོག་ལས་ཨང་གྲངས་བཀོད་པ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ལེའུ་གི་ཨང་གྲངས་ཚུ་དཔར་བཤད་ཁ་ཡིག་ཚུ་ལུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ དཔར་བཤད་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་འདི་ ལེའུའི་མགོ་ཡིག་དེ་གདོང་ཐུག་བྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ སླར་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ མཇུག་གི་ཨང་ཡིག་དེ་1 is "Figure 1.12"ཨིན་པ་ཅིན་ ཤུལ་མམ་གྱི་ཨང་ཡིག་དང་པམ་དེ་"Figure 2.1" ཨིནམ་འོང་།

གནས་རིམ་

ཡར་སེལེའུའི་སྡེ་རིམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་མར་དཔར་བཤད་ཁ་ཡིག་དེ་གི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནི་ཚུན་ལུ་ མཐའ་ཐིག་གི་གནས་རིམ་ཚུ་གི་ཨང་གྲངས་དེ་ སེལ་འཐུ་འབད།

དབྱེ་བྱེད་

ལེའུའི་ཨང་གྲངས་དང་ དཔར་བཤད་ཨང་གྲངས་དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་བཙུགས་དགོམནོ་མི་ ཡིག་འབྲུ་དེ་བཙུགས།

དབྱེ་རིཙ་དང་གཞི་ཁྲམ་རྩ་སྒྲིག

ཡིག་འབྲུའི་བཟོ་རྣམ།

ཡིག་འབྲུའི་བཟོ་རྣམ་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

མཐའ་མཚམས་དང་གྱིབ་མ་འཇུག་སྤྱོད་འབད།

དཔར་བཤད་གཞི་ཁྲམ་ལུ་དངོས་པོ་གི་མཐའ་མཚམས་དང་གྱིབ་མ་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

Adding Chapter Numbers to Captions

དཔར་བཤད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་

Chapter Numbering

Please support us!