དཔར་བཤད་

Adds a numbered caption to a selected image, table, chart, frame, or shape. You can also access this command by right-clicking the item that you want to add the caption to.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - དཔར་བཤད་

སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ཁ་ཕྱེ་ དཔར་བཤད་


རྒྱུ་དངོས་ཚུ།

ད་ལྟོའི་སེལ་འཐུ་དེ་གི་དོན་ལུ་ དཔར་བཤད་གདམ་ཁ་དེ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

དབྱེ་རིམ།

དཔར་བཤད་དབྱེ་རིམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ དབྱེ་རིམ་དེ་གསརཔ་ཅིག་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མིག་ཅིག་ཡིག་དཔར་རྐྱབས། དཔར་བཤད་ཁ་ཡིག་ནང་ལུ་ དབྱེ་རིམ་ཚིག་ཡིག་དེ་དཔར་བཤད་ཨང་ཡིག་དེ་གི་གདོང་ཁ་ལུ་འབྱུངམ་ཨིན། སྔ་གོང་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་དཔར་བཤད་དབྱེ་རིམ་ཚུ་ཆཉམ་ མིང་གཅིག་པའི་བཟོ་རྣམ་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་རྩ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ "Illustration" དཔར་བཤད་དབྱེ་རིམ་དེ་ "Illustration"དབྱེ་རིམ་བཟོ་རྣམ་དང་གཅིག་ཁར་རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་

ཁྱོད་ཀྱིས་ དཔར་བཤད་ དེ་ནང་ལུ་ག་བཟུམ་གྱི་ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་མནོཝ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་སེལ་འཐུའབད།

དཔར་བཤད་

Type the text that you want to appear after the caption number.

དབྱེ་བྱེད་

ཨང་ཡིག་དང་དཔར་བཤད་ཚིག་ཡིག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ཚིག་ཡིག་བཙུགས།

གནས་ས་

དཔར་བཤད་དེ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་རྣམ་གྲངས་དེ་གི་ལྟག་དང ཡང་ན་ འོང་ལུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཨིན། གདམ་ཁ་འདི་དངོས་པོ་ལ་ལུ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་རྐཡངམ་ཅིག་འཐོབ་ཚུགས།

གདམ་ཁ་ཚུ་

Adds the chapter number to the caption label. To use this feature, you must first assign an outline level to a paragraph style, and then apply the style to the chapter headings in your document.

རང་བཞིན་དཔར་བཤད་

Opens the Caption dialog. It has the same information as the dialog you get by menu LibreOffice Writer - AutoCaption in the Options dialog box.

དཔར་བཤད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་

Adding Chapter Numbers to Captions

Please support us!