ས་སྒོ་ཚུ་ཞུན་དག་འབད།

ས་སྒོ་ཅིག་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་ཚུགས་པའི་ཌའི་ལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། ཌའི་ལལོག་དེ་ནང་ལུ་ ཧེ་མམ་གྱི་དང་ ཡང་ན་ ཤུལ་མམ་གྱི་ས་སྒོའི་ནང་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་མདའ་རྟགས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

ཞུན་དག་འབད་ནི་གི་ས་སྒོ་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆའི་ནང་གི་ ས་སྒོ་ཅིག་ལུ་ཚར་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ ཞུན་དག་འབད་ - ས་སྒོ་ཚུ་


tip

To change the view between field names and field contents in your document, choose View - Field Names.


note

ཁྱོད་ཀྱིས་ DDE ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་འབྲེལ་ལམ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ དེ་ལས་ ཞུན་དག- ས་སྒོ་ཚུ་ ཞུན་དག་འབྲེལ་ལམ་ཌའི་ལོག་དེ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།


note

ཁྱོད་ཀྱིས་"sender"དབྱེ་བ་བཟུམ་གྱི་གདོང་ཁ་ལུ་ཨཨེབ་གཏང་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ལས་ཞུན་དག་-ས་སྒོ་ཚུ་གནད་སྡུད་ལག་ལེན་པའི་ཌའི་ལོག་དེ་ཁ་ཕྱེཉ་ཨིན།


དབྱེ་བ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཞུན་དག་འབད་མི་བཟུམ་གྱི་ས་སྒོ་ཐོ་འགོད་འབདཝ་ཨིན།

note

འོག་གི་ཌའི་ལོག་རྒྱུ་རྫས་ཚུ་ ཆ་མཉམ་པའི་ས་སྒོ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་མཐོང་ཚུགཔ་མཐོང་ཚུགསཔ་ཨིན།


སེལ་འཐུ་

ས་སྒོའི་གདམ་ཁ་ཚུ་ཐོ་འགོད་འབདཝ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ "fixed" ཁྱོད་ལུ་དགོ་པ་ཅིན་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་དེ་གི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་གཞན་མི་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཚུགས།

རྩ་སྒྲིག་

ས་སྒོའི་ནང་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་དེ་སེལ་འཐུ་འབད། ཚེས་གྲངས་དང་ དུས་ཚོད་ དེ་ལས་ ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་-ལག་ལེན་པའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ "Additional formats"དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ རྩ་སྒརིག་སོ་སོ་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབས། ཐོབ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་མི་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྒང་ཡོད་མི་ས་སྒོ་གི་དབྱེ་བ་ལུ་རྟེན་དགོཔ་ཨིན།

པར་ལེན།

Displays the offset for the selected field type, for example, for "Next Page," "Page Numbers" or "Previous Page". You can enter a new offset value which will be added to the displayed page number.

warning

ཁྱོད་ཀྱིས་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ཨང་འདི་མེད་པར་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཨང་ངོ་མ་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ་མནོ་བ་ཅིན་ པར་ལེན་ གནས་གོང་འདི་ ལག་ལེན་མ་འཐབ། ཤོག་ལེབ་ཨང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཤོག་ལེབ་ཨང་ ལམ་སྟོན་ལྷག


གནས་རིམ་

ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་གི་དོན་ལུ "Chapter" ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་ཚུ་དང་ མཐའ་ཐིག་གནས་རིམ་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།

མིང་

བསྒྱུར་ཅན་ས་སྒོ་ཅིག་གི་མིང་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ལུ་དགོཔ་ཅིན་ མིང་གསརཔ་ཅིག་བཙུགས།

གནས་གོང་།

བསྒྱུར་ཅན་ས་སྒོ་དེ་གི་དོན་ལུ་ ད་ལྟོའི་གནས་གོང་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ལུ་དགོ་པ་ཅིན་ གནས་གོང་གསརཔ་ཅིག་བཙུགས།

གཏན་བཟོས་ནང་དོན་

ས་སྒོ་དེ་འགྱུར་མེད་ནང་དོན་སྦེ་བཙུགསཔ་ཨིན་ དེ་ཡང་ ས་སྒོ་དེ་དུས་མཐུན་འབད་མི་ཚུགསཔ་ཨིན།

གནས་སྟངས།

ཤུགས་ལྡན་བཟོ་དགོ་པའི་ས་སྒོ་དེ་དང་འཕྱད་དགོ་པའི་དོན་ལུ་ གནས་སྟངས་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ལུ་དགོ་པ་ཅིན་ གནས་སྟངས་གསརཔ་ཅིག་བཙུགས།

དེ་ལས་ གཞན་ཡང་།

ས་སྒོའི་གནས་སྟངས་དེ་འཕྱད་དང་མ་འཕྱད་གང་རུང་དང་བསྟུན་ཏེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོའི་ནང་དོན་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།

མེཀརོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་གཡོག་བཀོལ་མི་ མེཀརོ་དེ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ཚུགས་པའི་མེཀརོ་སེལ་བྱེད་དེ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། ཨེབ་རྟ་འདི་"Execute macro"ལས་འགན་ས་སྒོ་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

གཞི་བསྟུན།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་དེ་གི་དོན་ལུ་ གཞི་བསྟུན་དེ་བཙུགས་ནི་་དང་ ཡང་ན་ ལལལལེགས་བཅོས་འབད།

མེཀ་རོ་གི་མིང་།

་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་ལུ་འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་མི་མེཀ་རོ་དེ་གི་མིང་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ས་གནས་འཆང་མི།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་གི་ ས་གནས་འཆང་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་བཙུགས།

གནས་སྟངས་ཅིག་ལུ་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

མན་ངག

མན་ངག་ས་སྒོ་ཅིག་གི་མན་ངག་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

མ་མཐོངམ་

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

འཇུག་སྤྱོད་

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

འཇུག་སྤྱོད་འབད།

བཏོན་གཏང་

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

ངོས་དཔར་

བཏོན་གཏང་

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་སེལ་འཐུ།

ནང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་བཙུགས་དགོ་མནོ་མི་ ཐོ་འགོད་འབད་དགོ་མནོ་མི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ཐིག་ཁྲམ་ཡང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ ཡང་ན་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་གིས་གཞི་བསྟུན་འབད་ཡོད་མི་ལུ་འདྲི་དཔྱད་འབད་ཚུགས།

ཨང་ཡིག་སྒྲ་བཟུང་འབད།

ས་སྒོའི་དབྱེ་"Any record" དེགི་དོན་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དྲན་ཐོ་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

གཡོན་གྱི་མདའ་རྟགས།

ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ དབྱེ་བ་གཅིག་པའི་ཧེ་མམ་གྱི་ས་སྒོའི་ནང་ལུ་མཆོངམ་ཨིན། ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་ལུ་དབྱེ་བ་གཅིག་པའི་ས་སྒོ་གཅིག་ལས་ལྷག་ཏེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ ཨེབ་རྟ་འདི་ཤུགས་ལྡན་སྦེ་སྡོདཔ་ཨིན།

Icon Previous Field

ཧེ་མམ་གྱི་ས་སྒོ།

གཡས་ཀྱི་མདའ་རྟགས།

ཡིག་ཆ་འི་ནང་ལུ་ དབྱེ་བ་གཅིག་པའི་ཤུལ་མམ་གྱི་ས་སྒོའི་ནང་ལུ་མམཆོངམ་ཨིན། ཡིག་ཆ་དེ་ནང་ལུ་དབྱེ་བ་གཅིག་པའི་ས་སྒོ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ ཨེབ་རྟ་དེ་ཤུགས་ལྡན་འགྱོ་འོང་།

Icon Next Field

ཤུལ་མམ་གྱི་ས་སྒོ།

ས་སྒོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་

Please support us!