འགྲུལ་བསྐྱོདཔ།

འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ནང་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཡིག་ཆའི་སྒོ་སྒྲིག་གཤམ་གྱི་གཡས་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ངོས་དཔར་འདི་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་བ་ཅིན་ ཡིག་ཆ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་བྱུང་མི་དམིགས་གཏད་ཚུ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ཚུགསཔ་བཟོ་མི་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཅིག་འབྱུངམ་ཨིན། དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡིག་ཆའི་ནང་གི་ཚིག་ཡིག་འོད་རྟགས་དེ་ ཧེ་མམ་གྱི་ནང་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཤུལ་མམ་གྱི་དམིགས་གཏད་ ནང་ལུ་གནས་ས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡར་དང་མར་གྱི་དམིགས་གཏད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ།

ཧེ་མམ་གྱི་ཤོག་ལེབ་དང་ ཡང་ན་ དངོས་པོ་ལུ་བཤུད་སྒྲིལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྟག་གི་ཨེབ་རྟ་དེ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

ཤོག་ལེབ་ཤུལ་མམ་གྱི་དང་ ཡང་ན་ དངོས་པོ་ལུ་བཤུད་སྒྲིལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་ཨེབ་རྟ་དེ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

སྔོན་སྒྲིག་གིས་སྦེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོ་བཀོད་གཞན་མི་ཅིག་སེལ་འཐུ་མ་འབད་ཚུན་ཚོད་ མདའ་རྟགས་ཨེབ་རྟ་དེ་གིས་ ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ཧེ་མམ་གྱི་དང་ ཡང་ན་ ཤུལ་མམ་གྱི་ཤོག་ལེབ་ལུ་མཆོངམ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོག་ལེབ་བརྒྱུད་དེ་བརྡ་འཚོལ་འབད་བ་ཅིན་ མདའ་རྟགས་ཨེབ་རྟ་དེ་གནགཔོ་ཨིན་ དེ་ལས་ དངོས་པོ་གཞན་མི་ཚུ་ལུ་མཆོངམ་པ་ཅིན་ཧོནམ་ཨིན།

The entries largely correspond to those in the Navigator selection box. You can also select other jump destinations. An example are the reminders, which you can set with the Set Reminder icon in the Navigator. You can select an object from among the following options on the Navigation toolbar: table, frame, graphics, OLE object, page, headings, reminder, drawing object, control field, section, bookmark, selection, footnote, note, index entry, table formula, wrong table formula.

Reminders are navigated in the order in which they are set.

ཐིཁ་ཁྲམ་མན་ངག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆའི་ནང་འཁོད་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོད་མི་ ཐིག་ཁྲམ་མན་ངག་ཆ་མཉམ་ལུ་དང་ ཡང་ན་ བདེན་མེད་ཚུ་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་མཆོངས་ཚུགས། ཁྱོད་ཀྱིས་ བདེན་མེད་མན་ངག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འཛོལ་བ་སྦེ་བྱུང་མི་མན་ངག་ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་མཆོངས། ལས་རིམ་དེ་གིས་ འཛོལ་བ་བྱུང་པའི་ཐོག་ལས་མན་ངག་གོམ་འགྱོཝ་ཨིན། (བདེན་མེད་འཛོལ་བ་ཚུ་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབད་མི་ཚུ།).

འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་གཡོག་འབད་དོ།

Open the Navigation toolbar by clicking on its top left icon located on the top of the Navigator display area. You can break the toolbar away from its place by dragging and arranging it on the screen.

ཁྱོད་ཀྱིས་བརྡ་འཛོལ་འབད་ནི་གི་དངོས་པོའི་དབྱེ་བའི་དོན་ལུ་ངོས་དཔར་དེ་ཨེབ་གཏང་འབད། དེ་ལས་ "Previous Object" or "Next Object" མདའ་རྟགས་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད། མདའ་རྟགས་ཀྱི་མིང་འདི་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོའི་བརྡ་སྟོནམ་ཨིན། ཚིག་ཡིག་འོད་རྟགས་དེ་ ཁྱདོ་ཀྱིས་དངོས་པོ་ག་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་གུར་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཡིག་ཆ་གི་ནང་འཁོད་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་འབད་ནི་ལུ་ ཁྱོད་རའི་དམིགས་བསལ་གྱི་དགའ་གདམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ LibreOfficeའདི་རིམ་སྒྲིག་འབད་བཏུབ་ཨིན། འ་ནཱི་འབད་ནི་ལུལག་ཆས་ - རིམ་སྒྲིག་འབད་ནི་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ དཀར་ཆག་གི་, ལྡེ་སྒྲོམ་ཨིན་པའུཊི་ཡང་ན་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་གི་ནང་ "Navigate" མངའ་ཁོངས་ཀྱི་འོག་ལུ་ ཡིག་ཆ་གི་ནང་འཁོད་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ཀྱི་དོན་ལུ་ འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། འ་ནཱི་ལམ་བདའ་དེ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ནང་ "To Next/Previous Index Tag" ལས་འགན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཟུར་ཐོ་ལུ་མཆོང་འགྱོ་བཏུབ་ཨིན།


འཚོལ་ཞིབ་ཡང་བསྐྱར་འབད།

འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་གུར་་གྱི་ངོས་དཔར་ལུ་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ ཡང་བསྐྱར་འཚོལ་ཞིབ་ འབད་བའི་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་འཚོས་ཞིབ་འབད་དེ་ཚབ་བཙུགས་ནི་ ཌའི་ལོག་ ཟེར་མི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱོད་ཀྱིས་འཚོལ་ཞིབ་ཡང་བསྐྱར་འབད་ཚུགས། འདི་འབད་ནི་གིས་དོན་ལུ་ ངོས་དཔར་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད། ཀེར་ཕྲང་སྦེ་ཡོད་མི་བཤུད་སྒྲིལ་ཕྲ་རིང་གུར་ཡོད་མི་མདའ་རྟགས་ཧོནམ་དེ་གིས་ ད་ལྟོ་ལས་འགན་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་འོང་། གདོང་ཁར་འཚོལ་ཞིབ་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ནི་ དང་ རྒྱབ་ཁ་ཐུགས་ལུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་འཕྲོ་མཐུད་འབད།. ད་ཁྱོད་ཀྱིས་ མདའ་རྟགས་གང་རུང་ཅིག་གི་ཕྱི་ངོས་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་བ་ཅིན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཚབ་བཙུགས་ཟེར་མི་ནང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་མིང་ཚིག་དེ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་འོང་།

Please support us!