རང་བཞིན་སྙིང་བཅུད་གསར་བསྐྲུན་འབད།

Copies the headings and a number of subsequent paragraphs in the active document to a new AutoAbstract text document. An AutoAbstract is useful for obtaining an overview of long documents. You can specify the number of outline levels as well as the number of paragraphs displayed therein. All levels and paragraphs under the respective settings are hidden.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ ཡིག་སྣོད་- གཏང་ - རང་བཞིན་གྱི་ཕབ་ནི་གསར་བསྐྲུན་འབད་


མཐའ་ཐིག་གི་གནས་རིམ་ཚུ་ གྲངས་སུ་བཙུགས་ཡོདཔ།

ཡིག་གསར་པའི་ནང་ལུ་འདྲ་བཤུས་བརྐྱབ་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ མཐའ་ཐིག་གནས་རིམ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་དེ་བཙུགསཔ་ཨིན།དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་རིམ་བཞི་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་པ་ཅིན་ གནས་རིམ་རེ་ལུ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚད་རེ་གི་ནང་ལུ་ བྱེ་བྲག་སོ་སོའི་དོན་མཚམས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ མཀོ་ཡིག་༡་ལས་མགོ་ཡིག་༤་གི་ཐོག་ལས་དོན་མཚམས་རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ གྲངས་སུ་བཙུགསཔ་ཨིན།.

གནས་རིམ་རེ་ལུ་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚད་རེ།

མགོ་ཡིག་རེའི་ཤུལ་ལས་ རང་བཞིན་སྙིང་བཅུད་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་གྲངས་སུ་བཙུགས་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ རིམ་མཐུད་དོན་མཚམས་ཚུ་གི་གྱངས་ཁ་མང་མཐའ་དེ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ངེས་འཛིན་མང་མཐའ་འབད་ཡོད་མི་ཚུན་གྱི་དོན་མཚམས་ཆ་མཉམ་ ཤུམ་མམ་གྱི་དོན་མཚམས་དང་གཅིག་ཁར་ མགོ་ཡིག་ཅིག་མ་ལྷོད་ཚུནཚོད་ གྲངས་སུ་བཙུགསཔ་ཨིན།

Please support us!