ཡིག་འཕྲིན་མཉམ་བསྡོམས་འབད་ནི།

The Mail Merge dialog helps you in printing and saving form letters.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Insert at least one address database field into a text document, then start printing the document. Answer "Yes" to the question whether you want to print a form letter.


དཔར་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དེ་གིས་ ཆ་མཉམ་པའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ས་སྒོ་ཚུ་ ཚབ་བཙུགསཔ་ཨིན། གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ས་སྒོ་བཙུགས་ནི་གི་བརྡ་དོན་ཧེང་བཀལ་གྱི་སྐོར་ལས་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་བཙུགས་-ས་སྒོ་-གཞན་ཚུ་གི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་མཆོང་ལྡེ་ཤོག་ལེབ་ལུ་ གཞི་བསྟུན་འབད།

དྲན་ཐོ།

རྣམ་པའི་ཡིག་གུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲན་ཐོའི་གྱངས་ཁ་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན། དྲན་ཐོ་རེ་རེ་གི་དོན་ལུ་ ཡི་གུ་རེ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་འོང་།

ཆ་མཉམ་

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དེ་ནང་ལས་ དྲན་ཐོ་ཆ་མཉམ་ལས་སྦྱོར་འབདཝ་ཨིན།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དྲན་ཐོ།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་ལས་ རྟགས་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དྲན་ཐོ་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ ལས་སྦྱོར་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་ལུ་ ཉེར་མཁོའི་དྲན་ཐོ་ ཧེ་མ་ལས་རྟགས་བཀལ་བའི་སྐབས་ལུ་་རྐྱངམ་ཅིག་ གདམ་ཁ་འདི་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

ནང་ལས:

Specify the number of the first record to be printed.

ལུ:

Specify the number of the last record to be printed.

ཨའུཊི་པུཊི།

ཁྱོད་རའི་རྣམ་པའི་ཡི་གུ་ཚུ་ དཔར་འཕྲུལ་ལུ་གཏང་ནི་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ དེ་ཚུ་ཡིག་སྣོད་ནང་ལུ་སྲུང་བཞག་་འབད་ནི་ཨིན་ན་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།

དཔར་འཕྲུལ་

རྣམ་པའི་ཡི་གུ་ཚུ་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

ཡིག་སྣོད་

རྣམ་པའི་ཡི་གུ་ཚུ་ཡིག་སྣོད་ནང་ལུ་སྲུང་བཞག་འབདཝ་ཨིན།

Save as single document

Create one big document containing all data records.

Save as individual documents

Create one document for every one data record.

Generate file name from database

Generate each file name from data contained in a database.

Field

Uses the content of the selected database field as the file name for the form letter.

འགྲུལ་ལམ།

རྣམ་པའི་ཡི་གུ་ཚུ་གསོག་འཇོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་ལམ་དེ་གསལ་ཀབཀོད་འབདཝ་ཨིན།

...

སེལ་་འཐུའི་འགྲུལ་ལམ་་ཌའི་ལོག་དེ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

File format

Select the file format to store the resulting document.

Please support us!