ལག་ཆས་ཚུ་གི་དཀར་ཆག

ལག་ཆས་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ - ཁ་སྐད་ -སྦྲེལ་རྟགས་བཀལ་བ་

ལག་ཆས་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ - མིང་ཚིག་གི་གྱངས་ཁ་

Choose Tools - Chapter Numbering

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)

ལག་ཆས་ཚུ་་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ - མཇུག་གི་དྲན་འཛིན་

ལག་ཆས་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབས་ - མཇུག་གི་དྲན་འཛིན་ - མཇུག་གི་དྲན་འཛིན་མཆོང་ལྡེ་

ལག་ཆས་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ -མཇུག་གི་དྲན་འཛིན་ - མཇུག་གི་དྲན་འཛིན་ མཆོང་ལྡེ་

ཐིག་ཁྲམ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ - གཞི་བསྒྱུར་ - ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ ཚིག་ཡིག་

ལག་ཆས་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ - དབྱེ་་སེལ་

ལག་ཆས་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ - རྩིས་རྐྱབས་

+ plus sign

ལག་ཆས་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ - དུས་མཐུན་བཟོ་

Choose Tools - Update - Page Formatting

ལག་ཆས་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ - དུས་མཐུན་བཟོ་ - ད་ལྟོའི་ཟུར་ཐོ་

Choose Tools - Update - Indexes and Tables

ལག་ཆས་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ - དུས་མཐུན་བཟོ་ - ཆ་མཉམ་དུས་མཐུན་བཟོ་

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ ལག་ཆས་ཚུ་ -དུས་མཐུན་བཟོ་- ས་སྒོ་ཚུ་

ཨེཕ་ ༩་ལྡེ་མིག

ལག་ཆས་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ - དུས་མཐུན་བཟོ་ - འབྲེལ་མཐུད་ཚུ་

Choose Tools - Update - Charts

Choose Tools - Protect Document - Protect Fields.

Choose Tools - Protect Document - Protect Bookmarks.

ལག་ཆས་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ - ཡིག་ཕྲིན་མཉམ་བསྡོམས་འབད་ནི་ཝི་ཛརཌི་

Click the Mail Merge icon on the Mail Merge bar:

Click the Mail Merge icon on the Table Data bar:

ངོས་དཔར་

ཡིག་འཕྲིན་མཉམ་བསྡོམ་འབད་ནི།

Please support us!