དཀར་ཆག་བཙུགས།

Choose Insert - More Breaks - Manual Break

Choose Insert - More Breaks

Choose Insert - Field

Open context menu - choose Fields (inserted fields)

Choose Insert - Field - Date

Choose Insert - Field - Time

Choose Insert - Field - Page Number

Choose Insert - Field - Page Count

Choose Insert - Field - Subject

Choose Insert - Field - Title

Choose Insert - Field - First Author

Choose Insert - Field - More Fields

+F2

བཙུགས་ནིའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་གུར་ ཨེབ་གཏང་འབད།

Icon

ས་སྒོ་ཚུ་བཙབུགས།

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ས་སྒོ་ཚུ་ - གཞན་ - ཡིག་ཆ་ མཆོང་ལྡེ་

གདམ་ཁ་རྐྱབས་བཙུགས་ - ས་སྒོ་ཚུ་ - གཞན་ - གཞི་བསྟུན་ཚུ་ མཆོངས་ལྡེ།

Choose Insert - Cross-reference

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ས་སྒོ་ཚུ་ - གཞན་ - ལས་འགན་ཚུ་ མཚོངས་་ལྡེ་

གདམ་ཁ་རྐྱབས་བཙུགས་ - ས་སྒོ་ཚུ་ - གཞན་ - ཌོག་ བརྡ་དོན་ མཆོང་ལྡེ་

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ས་སྒོ་ཚུ་ - གཞན་ - Variables མཆོང་ལྡེ་

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ས་སྒོ་ཚུ་ - གཞན་ -གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ མཆོང་ལྡེ་

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - དབྱཻ་ཚན་

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - དབྱེ་ཚན་

Icon Section

དབྱཻ་ཚན་།

Choose Insert - Section - Section tab or choose Format - Sections

Choose Insert - Section - Indents tab or choose Format - Sections - Options button - Indents tab

Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote

སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ཁ་་ཕྱེ་ - གདམ་ཁ་རྐྱབས་ མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་ (མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་/མཐའི་དྲན་འཛིན་བཙུགས།)

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - དབྱེ་ཚན་

Icon

མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས།

Icon

མཐའི་དྲན་འཛིན་ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས།

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - དཔར་བཤད་

སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ཁ་ཕྱེ་ དཔར་བཤད་

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - དཔར་བཤད་ - གདམ་ཁ་ཚུ་

སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ཁ་ཕྱེ་-གདམ་ཁ་རྐྱབས་ དཔར་བཤད་ - གདམ་ཁ་ཚུ་

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ དཔར་བཤད་ - གདམ་ཁ་རྐྱབས་

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - དབྱེ་ཚན་

Icon

དེབ་རྟགས།

Choose Insert - Script (only HTML documents)

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་ཚུ་དང་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་

Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - དབྱེ་ཚན་

Icon Insert Index Entry

Insert Index Entry

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ -ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་- ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ (སྐབས་དོན་ཚུ་གི་ཐིང་ཁྲམ་དེ་ སེལ་འཐུའི་དབྱེ་བ་ཅན་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་)

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ -དེབ་ཐོ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (depending on the type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Alphabetical Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Figures is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Index of Tables is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Objects is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Bibliography is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ -ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་- ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ (སྐབས་དོན་ཚུ་གི་ཐིང་ཁྲམ་དེ་ སེལ་འཐུའི་དབྱེ་བ་ཅན་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་)

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ -ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་- ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ (སྐབས་དོན་ཚུ་གི་ཐིང་ཁྲམ་དེ་ སེལ་འཐུའི་དབྱེ་བ་ཅན་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་)

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ -ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་- ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ (ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་གྱི་ཟུར་ཐོ་དེ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ དབྱེ་བ་ཅན་བཟུམ་གྱི་སྐབས་ལུ།)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Table of Figures is the selected type)

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ -ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་- ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ (སྐབས་དོན་ཚུ་གི་ཐིང་ཁྲམ་དེ་ སེལ་འཐུའི་དབྱེ་བ་ཅན་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་)

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ -ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་- ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ (ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་གྱི་ཟུར་ཐོ་དེ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ དབྱེ་བ་ཅན་བཟུམ་གྱི་སྐབས་ལུ།)

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ -ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་- ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ (སྐབས་དོན་ཚུ་གི་ཐིང་ཁྲམ་དེ་ སེལ་འཐུའི་དབྱེ་བ་ཅན་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་)

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ -ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་- ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ (སྐབས་དོན་ཚུ་གི་ཐིང་ཁྲམ་དེ་ སེལ་འཐུའི་དབྱེ་བ་ཅན་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་)

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ - དོབ་ཐེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ དང་ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་ ཞུན་དག་

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Styles tab

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཡིག་ཤུབས་

Choose Insert - Envelope - Envelope tab

Choose Insert - Envelope - Format tab

Choose Insert - Envelope - Printer tab

གདམ་ཁ་རྐྱབས་བཙུགས - གཞི་ཁྲམ་

Choose Format - Frame and Object - Properties

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - དབྱེ་ཚན་

Icon Insert Frame

གཞི་ཁྲམ་ལག་ཐོག་ལས་བཙུགས།

Choose Table - Insert Table

+F12

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - དབྱེ་ཚན་

Icon

ཐིག་ཁྲམ།

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཐད་སྙོམས་གྲལ་ཐིག

Choose Insert - Text from File

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - དབྱེ་ཚན་

Icon

Text from File

Choose Insert - Header and Footer - Header

Choose Insert - Header and Footer - Footer

Please support us!