དཀར་ཆག་ཞུན་དག་འབད།

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ ཞུན་དག་ འབད- རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག

+F3

ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་བཙུགས་ནི་གུར་ ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར་

རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ ཞུན་དག་འབད་ - གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་བརྗ་སོར་འབད་

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ ཞུན་དག་འབད་ - ས་སྒོ་ཚུ་

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ ཞུད་དག་ - མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་

Choose Edit - Reference - Index Entry...

སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ཁ་ཕྱེ་ - གདམཁ་རྐྱབས་ ཟུར་ཐོ་བཙུགས་ནི་

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ རྩ་སྒྲིག་ -དབྱེ་ཚན་

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ ཞུན་དག་འབད་ -རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག་t -རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག - བསྐྱར་མིང་བཏགས་

གདམ་ཁ་རྐྱབསཞུན་དག་འབད་ -དེབ་ཐོ་བཙུགས

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ ཐིག་ཁྲམ་ - སེལ་འཐུ་ - གྲལ་ཐིག་

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ ཐིག་ཁྲམ་ - སེལ་འཐུ་ - གྲལ་ཐིག་

Please support us!