སྒོ་སྒྲིག་

སྒོ་སྒྲིག་དཀར་ཆག་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྒོ་སྒྲིག་གསརཔ་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ཚུགསཔ་དང་ཡིག་ཆའི་ཐོ་ཡིག་མཐོང་ཚུགས།

སྒོ་སྒྲིག་གསརཔ།

ད་ལྟོའི་སྒོ་སྒྲིག་གི་ནང་དོན་བཀྲམ་སྟོན་འབད་མི་ སྒོ་སྒྲིག་གསརཔ་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡིག་ཆ་གཅིག་པ་གི་ཡན་ལག་སོ་སོ་ཚུ་ དུས་ཡུན་གཅིག་པ་ལུ་རང་མཐོང་ཚུགསཔ་ཨིན།

ཁ་བསྡམས།

Closes the current window. Choose Window - Close Window, or press +F4. In the print preview of LibreOffice Writer and Calc, you can close the current window by clicking the Close Preview button.

ཡིག་ཆ་གི་ཐོ་ཡིག

གཞན་གྱིས་སྤྱོད་ཚུགས་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཐོ་ཡིག་བརྐྱབ་ཨིན། ཡིག་ཆ་འདི་ལུ་སོར་བསྒྱུར་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་གི་ཡིག་ཆ་ཅིག་གི་མིང་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

Please support us!