རྩ་སྒྲིག་

དཀར་ཆག་འདི་ནང་ རྩ་སྒྲིག་མན་ངག་ལུ་དགོ་པའི་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཡིག་གཟུགས་ཚུ་

མན་ངག་གི་རྒྱུ་རྫས་ཚུ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་པའི་ཡིག་གཟུགས་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

ཡིག་གཟུགས་ཚད་

ཁྱོད་རའི་མན་ངག་གི་དོན་ལུ་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་གསལ་བཀོད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འ་ནི་ཌའི་ལོག་འདི་ལག་ལེན་འཐབ། གཞི་རྟེན་གྱི་ཚད་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ལས་མན་ངག་གི་རྒྱུ་རྫས་ཚུ་ཆ་མཉམ་འ་ནི་གཞི་རྟེན་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་སྦེ་ཚད་འཇལ་འོང་།

བར་སྟོང་བཞག་ཐངས།

Use this dialog to determine the spacing between formula elements. The spacing is specified as a percentage in relation to the base size defined under Format - Font Size.

ཕྲང་སྒྲིག་

ཁྱོད་ཀྱིས་ སྣ་མང་-གྲལ་ཐིག་གི་མན་ངག་ཚུ་ དེ་ལས་ གྲལ་ཐིག་གཅིག་ནང་ལུ་རྒྱུ་རྫས་ལེ་ཤ་ཅིག་དང་ཅིག་ཁར་མན་ངག་ཚུ་གི་ཕྲང་སྒྲིག་འདི་ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགས། NEWLINEབརྡ་བཀོད་ཅིག་ བརྡ་བཀོད་ཚུ་གི་སྒོ་སྒྲིག་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ སྣ་མང་-གྲལ་ཐིག་གི་མན་ངག་ཚུ་གསར་བསྐྲུན་འབད།

ཚིག་ཡིག་ཐབས་ལམ་

ཚིག་ཡིག་་གི་ཐབས་ལམ་འདི་ ཨཱོན་ཡང་ན་ཨོཕ་ལུ་སོར་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན། ཚིག་ཡིག་ཐབས་ལམ་ནངལུ་ མན་ངག་ཚུ་ ཚིག་ཡིག་གི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་གི་མཐོ་ཚད་གཅིག་པ་བཟུམ་སྦེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Please support us!