ཡིག་སྣོད་

དཀར་ཆག་འདི་ནང་ལུ་ མན་ངག་ཡིག་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཡོངས་ཁྱབ་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་ དཔེར་ན་ ཁ་ཕྱེ་ནི་དང་སྲུང་བཞག་འབད་ནི་ དེ་ལས་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཚུ་བཟུམ་ཨིན།

གསརཔ།

LibreOffice ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

Open

Opens a local or remote file, or imports one.

འཕྲལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ།

གིས་ འཕྲལ་གྱི་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ཐོ་ཡིག་བརྐྱབ་ཨིན། ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ཡིག་སྣོད་འདི་ཁ་ཕྱེ་ནི་དོན་ལུ་ ཁོ་རའི་མིང་དེ་གུ་ཨེབ་གཏང་།

ཝི་ཛརཌིསི་

ཚོང་འབྲེལ་དང་རང་དོན་ཡི་གུ་དེ་ལས་ དཔར་འཕྲིན་ཚུ་དང་ལས་ཚབ་ གཞན་ཡང་གསལ་སྟོན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གསར་བསྐྲུན་འདབ་ནི་གི་དནོ་ལུ་ འཁྱིདཔ་ཨིན།

ཁ་བསདམས།

ལས་རིམ་འདི་ཕྱིར་མ་འཐོན་པར་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་ཁ་བསྡམས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

སྲུངས།

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་སྲུངས་བཞག་འབདཝ་ཨིན།

དེ་སྦེ་སྲུངས།

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

ཆ་མཉམ་སྲུངས།

Saves all modified LibreOffice documents.

ཡང་བསྐྱར་མངོན་གསལ་འབད།

མཇུག་གི་སྲུངས་བཞག་འབད་ཡོད་པའི་ འཐོན་རིམ་དང་གཅིག་ཁར་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་ ཚབ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཐོན་རིམ་ཚུ།

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

ཕྱིར་འདྲེན།

ཁྱོད་ཀྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་ གནས་ཁོངས་ལུ་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་མིང་སོ་སོ་དང་རྩ་སྒྲིག་དང་བཅས་སྲུངམ་ཨིན།

གཏང་།

གིས་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་གི་འདྲ་བཤུས་འདི་ འཇུག་སྤྱོད་སོ་སོ་ལུ་གཏངམ་ཨིན།

Properties

ཡིག་སྣོད་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ ཚེས་གྲངས་དང་མིང་ཚིག་གྱངས་ཁ་རྐྱབས་མི་དེ་ཚུ་ གྲངས་སུ་བརྩི་སྟེ་ ད་ལྟོའི་ཡིག་སྣོད་དོན་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཕྱིར་འཐོན།

གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་དང་ སེལ་འཐུ་ཡང་ན་ ཤོག་ལེབ་འདི་ཚུ་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དཔར་བསྐྲུན་གྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་བཏུབ། དཔར་བསྐྲུན་འབད་བའི་གདམ་ཁ་ཚུ་གིས་ དཔར་འཕྲུལ་དང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ བཀོལ་སྤྱོདཔ་རིམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགྱུར་བ་འགྱོཝ་ཨིན།

Printer Settings

Select the default printer for the current document.

Exit LibreOffice

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.

Please support us!