བསམ་བཀོད་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དོ་

མཉམ་སྦྲགས་བསམ་བཀོད་གཅིག་ མན་ངག་ཅིག་ལུ་ཡིག་ཆ་ནང་ག་དེ་སྦེ་མ་བྱུངམ་སྨོ?

བསམ་བཀོད་ཅིག་ལོག་བལྟབ་བརྒྱ་ཆའི་རྟགས་ %% དང་གཅིག་ཁར་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་ དེ་ལས་ཤུལ་མའི་གྲལ་-མཇུག་གི་ཡིག་འབྲུ་(ཐོ་བཀོད་ལྡེ་མིག་)འདི་ལུ་རྒྱ་བསྐྱེད་འབདཝ་ཨིན། བར་ན་གནས་ཏེ་ཡོད་མི་ག་ར་སྣང་མེད་བཞགཔ་ཨིན་ དེ་ལས་འདི་དཔར་བསྐྲུན་མི་འབད། ཚིག་ཡིག་ནང་ལུ་བརྒྱ་ཆའི་རྟགས་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ འདི་ཚུ་ཚིག་ཡིག་གི་ཡན་ལག་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ཨིན།

དཔེར་བརྗོད:

a^2+b^2=c^2 %% པའི་ཐ་གོ་རིཡཱན་ ཐིའོ་རམ།.

Please support us!