གུག་ཤད་ཚུ་ནང་ལུ་ས་སྟོང་མན་ངག་གི་ཡན་ལག་ཚུ་

མན་ངག་ཚུ་ནང་ལུ་དཔྱ་ཕྲན་ཚུ་བཙུགས་དོ།

ཐོན་སྐྱེད་ བསྡོམས་ཅིག་ དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་མི་ དཔྱ་གྲངས་དང་གཞི་གྲངས་འདི་གི་དཔྱ་ཕྲན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ལུ་ གཅིག་ཁར་བང་མི་གནས་གོང་ཚུ་ གཅིག་ཁར་གུག་ཤད་ནང་བཙུགས་དགོ

འོག་གི་ཚིག་སྦྱོར་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་:

{a + c} over 2 = m

ཡང་

m = {a + c} over 2

Please support us!