མན་ངག་འོད་རྟགས།

འ་ནི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་གུའི་ངོས་དཔར་འདི་མན་ངག་འོད་རྟགས་ ཊཱན་ཨཱོན་ཡང་ན་ཨོཕ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ལག་ལེན་འཐབ། མན་ངག་གི་ཡན་ལག་ བརྡ་བཀོད་ཀྱི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་གནས་ས་བཟོ་ཡོད་པའི་འོད་རྟགས་འདི་ མན་ངག་འོད་རྟགས་འདི་ཤུགས་ལྡན་ཨིན་པའི་སྐབས་མཐའ་མཚམས་སྲབ་མི་ཅིག་གིས་རྟགས་བཀལ་ཡོདཔ་ཨིན།

Icon Formula Cursor

མན་ངག་ འོད་རྟགས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ནང་གི་གནས་ས་ཅིག་ དེའི་ བརྡ་བཀོད་ཀྱི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་གི་ཆ་མཉམ་པའི་གནས་ས་འདི་ལུ་བཤུད་ནིའི་དོན་ལས་ ཨེབ་གཏང་བཏུབ།

ཡིག་ཆ་ནང་གི་ཡིག་འབྲུ་ཡང་ན་བརྡ་མཚོན་ཚར་གཉིས་ཨེབ་གཏང་ནི་འདི་གིས་ འོད་རྟགས་ཀྱི་ཆེད་དམིགས་འདི་ བརྡ་བཀོད་ཀྱི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་བཤུདཔ་ཨིན་ དེ་ལས་འདི་ཚུ་གི་གནས་ས་སོ་སོ་ཚུ་གཙོ་དམིགས་འབདཝ་ཨིན།

Please support us!