ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་དོ།

བརྡ་མཚོན་གཞན་མི་ཚུ་

Opens the Symbols dialog, in which you can select a symbol to insert in the formula.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Tools - Symbols

ལག་ཆས་ཚུའི་ཕྲ་རིང་གུ་ ཨེབ་གཏང་།

Icon Symbols

Symbols


བརྡ་མཚོན་གྱི་ཆ་ཚན།

བརྡ་མཚོན་ཚུ་གེ་ར་ བརྡ་མཚོན་ཆ་ཚན་ཚུ་ནང་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ལས་རེ་འདུན་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་གྱི་ཆ་ཚན་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། བརྡ་མཚོན་ཚུའི་མཉམ་པའི་སྡེ་ཚན་འདི་ འོག་གི་ས་སྒོ་དེ་ནང་བྱུངམ་ཨིན།་

བརྡ་མཚོན་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་སྐབས་ དེའི་བརྡ་བཀོད་ཀྱི་མིང་དེ་ བརྡ་མཚོན་ཐོ་ཡིག་གི་འོང་ལུ་བྱུངམ་ཨིན་ དེ་ལས་ ཆེར་སྐྱེད་འབད་ཡོད་པའི་ཐོན་རིམ་ཅིག་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་སྒྲོམ་ཅིག་ནང་བྱུངམ་ཨིན། མིང་འདི་ ནཱ་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་(ཡི་གུ་ཆེ་ཆུང་གི་ཉེན་ཁ་)བཟུམ་སྦེ་ Commands སྒོ་སྒྲིག་དེ་ནང་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་དགོ

བརྡ་མཚོན་ཅིག་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ Insert ཨེབ་གཏང་། མཉམ་པའི་བརྡ་བཀོད་ཀྱི་མིང་དེ་ Commands སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་བྱུངམ་ཨིན།

ཞུན་དག

དེ་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལས་ནཱ་ལུ་ཨེབ་གཏང་། བརྡ་མཚོན་གྱི་ ཌའི་ལོག་ཞུན་དག་འབད།

འཇུག་སྤྱོད་འབད།

ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་མ་བསྡམས་པར་ གནས་གོང་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ ཡང་ཅིན་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོད་མི་འདི་འཇུག་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

Please support us!