ཁྱད་ཆོས་ཚུ་

འ་ནི་དབྱེ་ཚན་འདི་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ LibreOffice ཨང་རྩིས་ ནང་གི་མན་ངག་ཅིག་ནང་ཁྱད་ཆོས་སོ་སོ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་གི་དཔེར་བརྗོད་ཡོད།

Icon

%rho(font sans bold q","%omega) = int func e^{i %omega t}%rho(font sans bold q","t)"d"t

Please support us!