ལས་འགན་ཚུ་

འདི་ནང་ལུ་ LibreOffice ཨང་རྩིས་དང་གཅིག་ཁར་ལས་འགན་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་ན་གི་དཔེར་བརྗོད་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་དཔེར་བརྗོད་འདི་ཁྱོད་རའི་རང་དབང་གི་མན་ངག་ནང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ འདི་ བརྡ་བཀོད་ཀྱི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་འཇིན་པང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས།

Functions

func f(x","y)={x sin x~ tan y} over {cos x}

Please support us!