མེ་ཊིགསི་འདི་ཡིག་གཟུགས་རྒྱགས་པ་ནང་ལུ།

འདི་ནང་ལུ་ LibreOffice ཨང་རྩིས་ནང་རྒྱགས་པ་ཡིག་གཟུགས་མེ་ཊིགསི་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་ག་དེ་སྦེ་འབད་ན་གི་དཔེར་བརྗོད་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་འ་ནི་དཔེར་བརྗོད་འདི་ བརྡ་བཀོད་ཀྱི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་འཛིན་པང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས་ཚུགས་ དེ་ལས་འདི་ཁྱོད་རའི་རང་དབང་མན་ངག་ནང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ།

Matrix in bold font

bold { f(x", "y) = left [ stack { x + y over z + left lbrace matrix { 2 # 3 # 4 ## 4 # 5 # 6 ## 6 # 7 # 8} right rbrace # {y + sin (x)} over %alpha # z + y over g } right ]}

Please support us!