མེ་ཊིགསི་

འདི་ནང་ལུ་ LibreOffice ཨང་རྩིས་དང་གཅིག་ཁར་མེ་ཊིགསི་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་གི་དཔེར་བརྗོད་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་འ་ནི་དཔེར་བརྗོད་འདི་ཁྱོད་རའི་རང་དབང་གི་མན་ངག་ནང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་མནོ་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་ བརྡ་བཀོད་ཀྱི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་འཛིན་པང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས།

Matrix

font sans bold size *2 A =left[matrix{A_11#A_12#dotsaxis#A_{1n}##A_21#{} #{}#A_{2n}##dotsvert#{}#{}#dotsvert##A_{n1}#A_{n2}#dotsaxis#A_nn}right]

Please support us!