མེ་ཊིགསི་འདི་འགྱུར་ཅན་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་དང་གཅིག་ཁར།

འདི་ནང་ལུ་ LibreOffice ཨང་རྩིས་ ནང་འགྱུར་འགྱོ་མི་ཡིག་གཟུགས་ཚད་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མེ་ཊིགསི་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་གི་དཔེར་བརྗོད་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་འ་ནི་དཔེར་བརྗོད་འདི་ བརྡ་བཀོད་ཀྱི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་འཛིན་པང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས་ཚུགས དེ་ལས་འདི་ཁྱོད་རའི་རང་དབང་གི་མན་ངག་ནང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ།

Matrix with varying font sizes

func G^{(%alpha" ," %beta)}_{ x_m x_n} = left[ matrix { arctan(%alpha) # arctan(%beta) ## x_m + x_n # x_m - x_n }right]

Please support us!