བརྡ་མཚོན་ཚུ་ཨིན་ཌི་སིསི་དང་གཅིག་ཁར།

LibreOffice ཨང་རྩིས་ འདི་ཟུར་ཐོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་བརྡ་མཚོན་ཚུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ལག་ལེན་ག་དེ་སྦེ་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་གི་དཔེར་བརྗོད་གསུམ་པ་འདི་འོག་ལུ་སྟོན་ཏེ་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་དཔེར་བརྗོད་འདི་འཛིན་པང་འདི་ནང་ལུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས་ཞིནམ་ལས་ བརྡ་བཀོད་ཀྱི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་གི་ཁྱོད་རའི་རང་དབང་གི་མན་ངག་ནང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ།

Symbols with Indices

%PHI^{i_1 i_2 dotsaxis i_n}_{k_1 k_2 dotsaxis k_n}

Please support us!