རྩ་སྒྲིག

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

བརྡ་བཀོད་ཀྱི་སྒོ་སྒྲིག་ནང་སྐབས་དོན་གྱི་དཀར་ཆག་དེ་ཁ་ཕྱེ་ - གདམ་ རྩ་སྒྲིག་ཚུ

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Formats from the listbox.


The following is a complete list of all available formatting options in LibreOffice Math. The icon next to the formatting option indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཡིག་གུ་ "a" འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་རང་སོའི་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་འགན་སྤྲོད་འབད་འགོ་མནོ་མི་ཁྱོད་རའི་མན་ངག་ནང་གི་ས་གནས་འཛིན་མི་འདི་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་ཀྱི་དགའ་མི་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་དེའི་དོན་ལས་འ་ནི་ཡིག་འབྲུ་འདི་ཚབ་བཙུགས་བཏུབ།


རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་གདམ་ཁ་ཚུ།

Superscript left Icon

སྟེང་ཡིག་གཡོན།

ས་གནས་འཛིན་མི་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་སྟེང་ཡིག་གཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ <?>ཨེལ་སུཔ་{<?>} འདི་ བརྡ་བཀོད་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་ཡང་རྐྱབས་ཚུགས།

Superscript top Icon

སྟེང་ཡིག་མགོ

ས་གནས་འཛིན་མི་ཅིག་གི་མགོ་ལུ་སྟེང་ཡིག་གཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ <?>སི་སུཔ་<?> འདི་ཐད་ཀར་དུ་ བརྡ་བཀོད་ཚུའི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་ཡང་རྐྱབས་ཚུགས།

Superscript right Icon

སྟེང་ཡིག་གཡས།

ས་གནས་འཛིན་མི་གཅིག་གི་གཡས་ལུ་སྟེང་ཡིག་གཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ <?>^{<?>} འདི་ཐད་ཀར་དུ་ བརྡ་བཀོད་ཚུའི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་ཡང་རྐྱབས་ཚུགས། ཡང་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཨར་སུཔ་ ཡང་ན་ སུཔ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

Vertical stack (2 elements) Icon

ཀེར་ཕྲང་བརྩེགས་ཕུང་ (རྒྱུ་རྫས་ ༢)

ཀེར་ཕྲང་བརྩེགས་ཕུག་(མིང་ཚིག་གཉིས་ལྡན་)འདི་ས་གནས་འཛིན་མི་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ བའི་ནོམ་<?><?> འདི་ཐད་ཀར་དུ་ བརྡ་བཀོད་ཚུའི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་ཡང་རྐྱབས་ཚུགས།

New line Icon

གྲལ་ཐིག་གསརཔ།

ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་གྲལ་ཐིག་གསརཔ་གཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ གྲལ་ཐིག་གསརཔ་ འདི་ཐད་ཀར་དུ་ བརྡ་བཀོད་ཚུའི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་ཡང་རྐྱབས་ཚུགས།

Subscript left Icon

འོག་ཡིག་གཡོན།

ས་གནས་འཛིན་མི་གི་གཡོན་ལུ་འོག་ཡིག་གཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ <?>ཨེལ་སབ་{<?>} འདི་ བརྡ་བཀོད་ཚུའི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་ཡང་རྐྱབས་ཚུགས།

Subscript bottom Icon

འོག་ཡིག་མཇུག

ས་གནས་འཛིན་མི་གཅིག་གི་འོག་ལུ་ཐད་ཀར་དུ་འོག་ཡིག་གཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ <?>སི་སབ་<?> འདི་ཐད་ཀར་དུ་ བརྡ་བཀོད་ཚུའི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་ཡང་རྐྱབས་ཚུགས།

Subscript right Icon

འོག་ཡིག་གཡས།

ས་གནས་འཛིན་མི་གཅིག་གི་གཡས་ལུ་འོག་ཡིག་གཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ <?>_{<?>} འདི་ བརྡ་བཀོད་ཚུའི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་ཡང་རྐྱབས་ཚུགས། དེ་ལས་འོག་ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་འདི་ ཨར་སབ་ ཡང་ན་ སབ་ གིས་ཚབ་བཙུགསཔ་ཨིན།

Vertical stack (3 elements) Icon

ཀེར་ཕྲང་བརྩེགས་ཕུང་ (རྒྱུ་རྫས་ ༣)

ས་གནས་འཛིན་མི་གསུམ་དང་གཅིག་ཁར་ཀེར་ཕྲང་བརྩེགས་ཕུང་གཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྩེགས་ཕུང་ {<?>#<?>#<?>} འདི་ བརྡ་བཀོད་ཚུའི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་ཡང་རྐྱབས་ཚུགས།

Small gap Icon

བར་སྟོང་ཆུང་ཀུ།

ས་གནས་འཛིན་མི་དང་རྒྱུ་རྫས་ཤུལ་མམ་གྱི་བར་ན་བར་སྟོང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ` འདི་ཐད་ཀར་དུ་བརྡ་བཀོད་ཚུའི་སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་ཡང་རྐྱབས་ཚུགས། བརྡ་བཀོད་འདི་ བརྡ་མཚོན་ཅིག་གི་གཡོན་ཡང་ན་གཡས་ འགྱུར་ཅན་ ཨང་གྲངས་ཡང་ན་བརྡ་བཀོད་ཆ་ཚང་ འདི་ལུ་འབྱུང་དགོ

Align left Icon

གཡོན་ཕྲང་།

This icon assigns left-alignment to "a" and inserts a placeholder. You can type alignl<?> directly in the Commands window.

Align to horizontal center Icon

ཐད་སྙོམས་དབུས་ལུ་ཕྲང་།

ཐད་སྙོམས་དབུས་ཕྲང་སྒྲིག་འདི་ "a" ལུ་འགན་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན་ དེ་ལས་ས་གནས་འཛིན་མི་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཕྲང་སྒྲིག་སི་c<?> འདི་ཐད་ཀར་དུ་ བརྡ་བཀོད་ཚུའི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་ཡང་རྐྱབས་ཚུགས།

Align right Icon

གཡས་ཕྲང་།

གཡས་ཕྲང་སྒྲིག་དང་ས་གནས་འཛིན་མི་གཅིག་གི་དོན་ལུ་བརྡ་བཀོད་གཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཕྲང་སྒྲིག་ཨར་<?> འདི་ བརྡ་བཀོད་ཚུའི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་ཡང་རྐྱབས་ཚུགས།

Matrix stack Icon

མེ་ཊིགསི་བརྩེགས་ཕུང་།

འ་ནི་ངོས་དཔར་འདི་གིས་ས་གནས་འཛིན་མི་བཞི་དང་གཅིག་ཁར་མེ་ཊིགསི་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ མེ་ཊིགསི་{<?>#<?>##<?>#<?>} འདི་ཐད་ཀར་དུ་ བརྡ་བཀོད་ཚུའི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་ཡང་རྐྱབས་ཚུགས། འ་ནི་བཀོད་རིས་ཀྱི་ནང་ན་གི་རྒྱུ་རྫས་ཅིག་གི་གནས་ས་འདི་ཆ་སྙོམ་གཉིས་ཀྱི་སྦེ་བརྡ་སྟོན་འབད་འདི་ཡོདཔ་ཨིན་ དང་པ་འདི་གིས་ གྲལ་ཐིག་ཨང་དང་གཉིས་པ་འདི་གིས་ཀེར་ཐིག་ཨང་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ འ་ནི་མེ་ཊིགསི་འདི་ བརྡ་བཀོད་ཚུའི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ཐོགས་ ཁ་ཕྱོགས་ག་སྟེ་འབད་རུང་རྒྱ་འཕར་འབད་ཚུགས།

Gap Icon

བར་སྟོང་།

འ་ནི་ངོས་དཔར་འདི་གིས་ ས་གནས་འཛིན་མི་ཚུའི་བར་ན་ བར་སྟོང་ཡང་ན་ས་སྟོང་ ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ~ འདི་ཐད་ཀར་དུ་ བརྡ་བཀོད་ཚུའི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་ཡང་རྐྱབས་ཚུགས།

ཕྲང་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ་ ཕྲང་སྒྲིག་ཨེལ་ ཕྲང་སྒྲིག་སི་ དང་ ཕྲང་སྒྲིག་ཨར་ བརྡ་བཀོད་ཚུ་དམིགས་བསལ་གྱི་ནུས་པ་ཅན་ཨིན་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ཁྱོད་

ཕྲང་སྒྲིག་གི་བསླབ་སྟོན་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ དྲན་དགོཔ་འདི་

To align using the "matrix" command

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

གཡོན་ལུ་ཕྲང་སྒྲིག་འབད།

གྲལ་ཐིག་ཡང་ན་གསལ་བརྗོད་ཅིག་ཚིག་ཡིག་དང་གཅིག་ཁར་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ འདི་སྔོན་སྒྲིག་གི་སྦེ་གཡོན་ལུ་ཕྲང་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་འ་ནི་འདི་ ཕྲང་སྒྲིག་ བརྡ་བཀོད་ག་སྦེ་རུང་དང་གཅིག་ཁར་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས། དཔེར་བརྗོད་འདི་ stack{a+b-c*d#alignr "text"}, ག་སྟེ་ "text" འདི་གཡས་ཁ་ཐུག་ཕྲང་སྒྲིག་སྦེ་འབྱུང་མི་འདི་ཨིན། ཚིག་ཡིག་འདི་ཨ་རྟག་རང་འདྲེན་ཚིག་རྟགས་ཚུ་གིས་མཐའ་སྐོར་དགོཔ་ཨིནམ་དྲན་དགོ

The standard centralized formulas can be aligned to the left without using the Format - Align menu. To do this, place an empty character string, that is, the inverted commas which surround any text "", before the section of formula that you want to align. For example, typing "" a+b newline "" c+d results in both equations being left-aligned instead of centered.

ཉེན་བརྡའི་ངོས་དཔར།

བརྡ་བཀོད་ཚུའི་སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་བརྡ་བཀོད་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་པའི་སྐབས་ ངེས་བདེན་གཞི་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་བར་སྟོང་ཚུ་དགོཔ་ཨིནམ་དྲན་གནང་། འ་ནི་འདི་ གནས་གོང་(དཔེར་ན་ a lsup{3}) འདི་ས་གནས་འཛིན་མི་ཚུའི་ཚབ་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་སྐབས་ དམིགས་བསལ་གྱིས་བདེན་པ་ཨིན།


གུག་ཤད་ཚུ་དང་སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི་ འདི་ LibreOffice ཨང་རྩིས་ ནང་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་ཧེང་བཀལ་གྱི་དོན་ལུ་ཨེབ་གཏང་

ཟུར་ཐོ་ཚུ་དང་བསྒྱུར་གྲངས་ཚུ་ དང་ ཚད་འཇལ་ནི་ སྐོར་ལས་ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་བརྡ་དོན་གྱི་ ཁྱོད་ལུ་ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་འདི་ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོས་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིནཝ།

Please support us!