གདམ་ཁ་ཚུའི་ཕྲ་རིང་།

གདམ་ཁའི་ཕྲ་རིང་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ , སྟོན་- ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ - གདམ་ཁ་ཚུ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ།.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose View - Toolbars - Options.


དངོས་པོ་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་བསྒྱིར་ནིའི་ཐབས་ལམ།

མཱའུསི་ཨེབ་གཏང་སྤྱོད་ལམ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན་ དེ་འབདཝ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་དངོས་པོ་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་བསྒྱིར་ནིའི་བཤེད་བཟུང་ཚུ་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་དང་དེ་ལས་འ་ནི་དེ་ལོག་ཨེབ་གཏང་། དངོས་པོ་འདི་ཁྱོད་ལུ་དགོ་པའི་ཁ་ཕྱོགས་ནང་བསྒྱིར་ནི་ལུ་བཤེད་བཟུང་འདྲུད།

ངོས་དཔར།

དངོས་པོ་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་བསྒྱིར་ནིའི་ཐབས་ལམ།

Display Grid

Enables or disables the grid.

Icon Display Grid

Display Grid

པར་ཐིག་ཚུ་སྟོན།

པར་ཐིག་ཚུ་སྟོན་ནི་ཡང་ན་སྦ་བཞགཔ་ཨིན་དེ་འབདཝ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་བཤུད་གུ་དངོས་པོ་ཚུ་ཕྲང་ཚུགས། པར་ཐིག་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་ལུ་ བཤུད་དེ་འདྲུད་གཏང་།

ངོས་དཔར།

པར་ཐིག་ཚུ་སྟོན།

སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ད་ཤམ་སྟོན་པ་ཚུ།

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon Helplines While Moving

Helplines While Moving

གིརིཊི་ལུ་པར་བཏབ།

Specifies whether to move frames, drawing elements, and controls only between grid points. To change the status of the snap grip only for the current action, drag an object while holding down the .

Icon Snap to Grid

Snap to Grid

འཁྱིད་མི་པར་བཏབ།

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap guide when you release the mouse.

Icon

Snap to Snap Guides

ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་ཚུ་པར་བཏབ།

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Icon Snap to Page Margins

ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་ཚུ་ལུ་པར་བཏབ།

དངོས་པོ་མཐའ་མཚམས་ལུ་པར་བཏབ།

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Border

དངོས་པོ་མཐའ་མཚམས་ལུ་པར་བཏབ།

དངོས་པོའི་ས་ཚིགས་ཚུ་ལུ་པར་བཏབ།

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Points

དངོས་པོའི་ས་ཚིགས་ཚུ་ལུ་པར་བཏབ།

འཕྲལ་མགྱོགས་ཞུན་དག་འབད་བཅུག

ཚིག་ཡིག་དངོས་པོ་ཨེབ་གཏང་འབདཝ་ད་ཚིག་ཡིག་ཞུན་དག་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ལུ་དེ་འཕྲལ་ལས་སོར་བསྒྱུར་འབད་ནི་ཨིན་ན་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

Icon Allow Quick Editing

ཞུན་དག་འཕྲལ་མགྱོགས་འབད་བཅུག།

ཚིག་ཡིག་མངའ་ཁོངས་རྐྱངམ་གཅིག་སེལ་འཐུ་འབད།

Specifies whether to select a text box by clicking the text.

Icon Select Text Area Only

ཚིག་ཡིག་མངའ་ཁོངས་རྐྱངམ་གཅིག་སེལ་འཐུ་འབད།

ཚིག་ཡིག་ཁ་སྐོང་འབད་ནི་ལུ་ཐེངས་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད།

མཱའུསི་-ཨེབ་གཏང་སྤྱོད་ལམ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན་ དེ་འབདཝ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་དངོས་པོ་ལུ་ཁ་སྐོང་ཡང་ན་ཚིག་ཡིག་ཞུན་དག་འབད་ནི་ལུ་དངོས་པོ་འདི་ཐེངས་གཉིས་ཨེབ་ཚུགས།Changes the mouse-click behavior, so that you can double-click an object to add or edit text.

ངོས་དཔར།

ཚིག་ཡིག་ཁ་སྐོང་འབད་ནི་ལུ་ཐེངས་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད།

ཁྱོད་ཆོས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་དངོས་པོ་གསར་བསྐྲུན་འབད།

འ་ནི་ངོས་དཔར་འདི་གདམ་ཁའི་ཕྲ་རིང་གུ་ ཤུགས་ལྡན་བཟོ་ཡོད་པ་ཅིན་ དངོས་པོ་དེ་ཚུ་ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲིཝ་ད་ཁོང་ཚུའི་ཁྱད་ཆོས་དང་གཅིག་ཁར་སྟོནམ་ཨིན། འ་ནི་ངོས་དཔར་འདི་ཤུགས་ལྡན་མེན་པ་ཅིན་ འབྲིཝ་ད་ལུ་བུར་གཞོང་རྐྱངམ་གཅིག་སྟོནམ་ཨིན་དང་ཁྱོད་ཀྱིས་མཱའུསི་ཨེབ་རྟ་འདི་འཛིན་གྲོལ་འབདཝ་ད་ཁྱོད་ཆོས་ཚུ་ཆ་མཉམ་དང་གཅིག་ཁར་དངོས་པོ་སྟོནམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཁྱད་ཆོས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་དངོས་པོ་གསར་བསྐྲུན་འབད།

སྡེ་ཚན་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཕྱིར་ཐོན་འབད།

སྡེ་ཚན་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཕྱིར་ཐོན་འད་ཨིནམ་དང་སྤྱིར་བཏང་གི་མཐོང་སྣང་ནང་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Icon Exit all groups

སྡེ་ཚན་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཕྱིར་ཐོན་འབད།

Please support us!