མཐའ་ཐིག་ཕྲ་རིང་།

In མཐའ་ཐིག་མཐོང་སྣང་མཐའ་ཐིག་ཕྲ་རིང་འདི་གིས་ འཕྲལ་འཕྲལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཞུན་དག་ལག་ཆས་ཚུ་ཡོད། ཁ་སྐོང་བརྡ་བཀོད་ཡོད་པའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ ངོས་དཔར་གྱི་རྩ་བར་ཡོད་པའི་མདའ་རྟགས་འདི་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

རྒྱས་ཟུམ།

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་གི་གསལ་གཞི་བཀྲམ་སྟོན་འདི་མར་ཕབ་ཡང་ན་ཆེར་བསྐྱེད་འབདཝ་ཨིན། རྒྱས་ཟུམ་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ངོས་དཔར་གྱི་མཐའ་མ་ཡོད་མི་མདའ་རྟགས་ཨེབ་གཏང་།

ངོས་དཔར།

རྒྱས་ཟུམ། (LibreOffice ཨིམ་པེརེསི་མཐའ་ཐིག་དང་བཤུད་བརྙན་ནང་།)

གནས་རིམདང་པ།

བཤུད་ཚུའི་མགོ་མིང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་མ་གཏོགས་ ད་ལྟོའི་བཤུད་བརྙན་ནང་བཤུད་ཚུ་གི་མགུ་རྒྱན་ཚུ་ཆ་མཉམ་གསང་བཞགཔ་ཨིན། གསང་བའི་མགུ་རྒྱན་ཚུ་བཤུད་མགོ་མིང་གི་གདོང་ཁ་གྲལ་ཐིག་གནགཔོ་གིས་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། མགུ་རྒྱན་ཚུ་སྟོན་ནི་ལུ་ དངོས་པོ་ཚུའི་ངོས་དཔར་ཆ་མཉམ་ཨེབ་གཏང་།

Icon First Level

གནས་རིམ་དང་པ།

གནས་རིམ་ཚུ་ཆ་མཉམ།

ད་ལྟོའི་བཤུད་བརྙན་ནང་གསང་བའི་མགུ་རྒྱན་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། བཤུད་མགོ་མིང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་མ་གཏོགས་ ད་ལྟོའི་བཤུད་བརྙན་ནང་མགུ་རྒྱན་ཚུ་ཆ་མཉམ་གསང་ནི་ལུ་ གནས་རིམ་ངོས་དཔར་དང་པམ་ཨེབ་གཏང་།

Icon All Levels

གནས་རིམ་ཚུ་ཆ་མཉམ།

ཡན་ལག་ས་ཚིགས་ཚུ་གསང་བཞག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་མགུ་རྒྱན་གྱི་ཡན་ལག་མགུ་རྒྱན་ཚུ་གསང་བཞག། གསང་བའི་ཡན་ལག་མགུ་རྒྱན་ཚུ་མགུ་རྒྱན་གྱི་གདོང་ཁར་གྲལ་ཐིག་གནགཔོ་འདི་གིས་བརྡ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། གནས་རིམ་དམའ་མི་མགུ་རྒྱན་ཚུ་སྟོན་ནི་ལུ་ སྟོན་ཡན་ལག་ས་ཚིགས་ ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་།

Icon Hide Subpoints

ཡན་ལག་ས་ཚིགས་ཚུ་གསང་བཞག

ཡན་ལག་ས་ཚིགས་ཚུ་སྟོན།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་མགུ་རྒྱན་གྱི་གསང་བའི་ཡན་ལག་མགུ་རྒྱན་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དོ། སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་མགུ་རྒྱན་གྱི་ཡན་ལག་མགུ་རྒྱན་ཚུ་གསང་བཞག་ནི་ལུ་ གསང་བ་ཡན་ལག་ས་ཚིགས་ངོས་དཔར་ ཨེབ་གཏང་།

Icon Show Subpoints

ཡན་ལག་ས་ཚིགས་ཚུ་སྟོན།

ཨཱོན་/ཨོཕ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ།

Shows or hides the character formatting of the slide headings. To change the character formatting of a heading, open the Styles window, right-click a style, and then choose Modify.

ངོས་དཔར།

ཨཱོན་/ཨོཕ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ།

གནགཔོ་དང་དཀརཔོ།

ཁྱོད་ཀྱི་བཤུད་ཚུ་གནགཔོ་དང་དཀརཔོ་རྐྱངམ་གཅིག་ནང་སྟོནམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

གནགཔོ་དང་དཀརཔོ།

བཤུད་བརྙན།

Starts your slide show.

Slide Show Icon

བཤུད་བརྙན།

Please support us!