པར་རིས་ཕྲ་རིང་།

In མཐའ་ཐིག་མཐོང་སྣང་མཐའ་ཐིག་ཕྲ་རིང་འདི་གིས་ འཕྲལ་འཕྲལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཞུན་དག་ལག་ཆས་ཚུ་ཡོད། ཁ་སྐོང་བརྡ་བཀོད་ཡོད་པའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ ངོས་དཔར་གྱི་རྩ་བར་ཡོད་པའི་མདའ་རྟགས་འདི་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

You can view the Drawing bar also from a text document or spreadsheet. The set of visible icons can be slightly different according to the current document type.

སེལ་འཐུ་འབད།

ད་ལྟོའི་བཤུད་གུ་དངོས་པོ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ Select པར་རིས་ཕྲ་རིང་གུ་ལག་ཆས་ (མདའ་རྟགས་དཀརཔོ་) ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་དངོས་པོ་ཨེབ་གཏང་།

དངོས་པོ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེབ་གཏངམ་ད་སོར་ལྡེ་བཀག་བཞག།

དངོས་པོ་གཞན་མི་གི་རྒྱབ་ཁར་ཡོད་མི་དངོས་པོ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ ,དེ་ལས་དངོས་པོ་ཨེབ་གཏང་། བརྩེགས་ཕུང་ནང་འོག་ལུ་ཡོད་མི་དངོས་པོ་གཞན་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ , བཀག་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་ལོག་སྟེ་ཨེབ་གཏང་། ཧེ་མ་ལས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་སླར་ལོག་འབད་ནི་ལུ་སོར་ལྡེ་ + , བཀག་བཞག་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་ཨེབ་གཏང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ལུ་ཚིག་ཡིག་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ནི་ལུ་ དངོས་པོ་ཐེངས་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་དང་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་བཙུགས་ཡང་ན་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

སེལ་འཐུ་འབད་ནི་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོའི་ཕྱི་ཁར་ག་ཏེ་ཡང་ཨེབ་གཏང་ཡང་ན་ཐར་ཨེབ།

By double-clicking a tool, you can use it for multiple tasks. If you call the tool with a single-click, it reverts back to the last selection after completing the task.

སེལ་འཐུ།

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ ཁྱོད་ལུ་དངོས་པོ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར

སེལ་འཐུ།

གྲུ་བཞི་ནར་མོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་ཡིིག་ཆ་ནང་འདྲུད་མི་ལྟེམས་ལྟེམས་གང་ཡོད་པའི་གྲུ་བཞི་ནར་མོ་འབྲིཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གྲུ་བཞི་ནར་མོ་གི་ཟུར་ག་སྟེ་ལུ་བཞག་ནི་ཨིན་ན་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་དང་ཁྱོད་ལུ་དགོ་མི་ཚད་ལུ་འདྲུད། གྲུ་བཞི་འབྲི་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་འདྲུདཔ་ད་སོར་ལྡེ་བཀག་བཞག།

ངོས་དཔར།

གྲུ་བཞི་ནར་མོ།

སྒོང་དབྱིབས།

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་ཁྱོད་ཀྱིས་འདྲུད་མི་ལྟེམས་ལྟེམས་གང་ཡོད་པའི་སྒོང་དབྱིབས་འབྲིཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་སྒོང་དབྱིབས་འདི་ག་སྟེ་ལུ་འབྲི་ནི་ཨིན་ན་ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་དང་ཁྱོད་ལུ་དགོ་པའི་ཚད་ནང་འདྲུད། སྒོར་ཐིག་འབྲི་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་འདྲུདཔ་ད་སོར་ལྡེ་བཀག་བཞག།

ངོས་དཔར།

སྒོང་དབྱིབས།

ཚིག་ཡིག

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་ཁྱོད་ཀྱིས་འདྲུད་མི་ཡང་ན་ཨེབ་གཏང་མི་ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་འབྲིཝ་ཨིན། ཡིག་ཆ་ནང་ག་སྟེ་ཡང་ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་སྦྱར་ཡང་ན་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

ངོས་དཔར།

ཚིག་ཡིག།

གུག་གུགཔ།

འབྲི་ནིའི་ཕྲ་རིང་འདི་གུ་གུག་གུགཔ་ངོས་དཔར་འདི་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ད་ལྟོའི་བཤུད་ལུ་དབྱིབས་ཚུ་དང་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཚུག་ནི་ཨིན་མི་གྲལ་ཐིག་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

གུག་གུགཔ།

མཐུད་བྱེད་ཚུ།

ངོས་དཔར།

མཐུད་བྱེད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་བཤུད་ནང་དངོས་པོ་ཚུ་ལུ་མཐུད་བྱེད་ཚུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ཚུགས་ནི་ཨིན་མི་ མཐུད་བྱེད་ཚུའི་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེ། མཐུད་བྱེད་འདི་དངོས་པོ་ཚུ་མཐུད་མི་གི་གྲལ་ཐིག་དང་དངོས་པོ་ཚུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ད་མཉམ་སྦྲགས་འབད་སྡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་མཐུད་བྱེད་གཅིག་ཁར་དངོས་པོ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་པ་ཅིན་ མཐུད་བྱེད་ཡང་འདྲ་བཤུས་འབདཝ་ཨིན།

Lines and Arrows

Opens the Arrows toolbar to insert lines and arrows.

༣ ཌི་དངོས་པོ་ཚུ

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

ངོས་དཔར།

༣ ཌི་ དངོས་པོ་ཚུ།

གཞི་རིམ་དབྱིབས་

ཁྱོད་ཀྱི་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ ཚད་རིས་ཚུ་་བཙུགས་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ གཞི་རྟེན་དབྱིབས་ཀྱི་ལག་ཆས་ཅིག་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

གཞི་རིམ་གྱི་དབྱིབས།

བརྡ་མཚོན་དབྱིབས་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཚད་རིས་བཙུགས་ཚུགས་པའི་བརྡ་མཚོན་དབྱིབས་ཀྱི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon Symbol Shapes

བརྡ་མཚོན་གྱི་དབྱིབས།

སྡེབ་ཚན་མདའ་རྟགས་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཚད་རིས་ཚུ་བཙུག་བཏུབ་པའི་སྡེབ་ཚན་མདའ་རྟགས་ཀྱི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

མདའ་རྟགས་འགག་ནི།

འབབ་རྒྱུན་དཔེ་རིས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཚད་རིས་ཚུ་བཙུག་བཏུབ་པའི་འབབ་རྒྱུན་དཔེ་རིས་ཚུ་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

འབབ་རྒྱུན་དཔེ་རིས་ཚུ།

འབོ་ནི།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཚད་རིས་ཚུ་བཙུག་བཏུབ་པའི་བོད་བརྡ་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

འབོ་ནི་ཚུ།

སྐར་མ་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཚད་རིས་བཙུགས་ཚུགས་པའི་སི་ཊརསི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

སིཊརསི་།

ས་ཚིགས་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱི་པར་རིས་གུ་ས་ཚིགས་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་ནི་ལུ་ཁྱོད་ལྕོགས་ཅན་བཟོཝ་ཨིན།

གུལུ་པོ་འིནཊིསི།

ཁྱོད་ཀྱི་པར་རིས་གུ་གུ་ལུ་པོ་འིནཊིསི་ཞུན་དག་འབད་ནི་ལུ་ལྕོགས་ཅན་བཟོཝ་ཨིན།

ཡིག་གཟུགས་ལཱ་གཡོག་སྟོན་ཁང་།

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

ཡིག་གཟུགས་ལཱ་གི་སྟོན་ཁང་།

ཡིག་སྣོད་ལས།

Inserts an image into the current document .

ངོས་དཔར།

Image

བཙུགས།

ངོས་དཔར།

བཙུགས།

བསྒྱིར།

འ་ནི་ལག་ཆས་འདི་དངོས་པོ་བསྒྱིར་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

བསྒྱིར།

ཕྲང་སྒྲིག

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ དངོས་པོ་ཚུ་གི་ ཕྲང་སྒྲིག་དེ་ ལེགས་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཕྲང་སྒྲིག

བདེ་ཞིབ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་གི་བརྩེགས་ཕུང་འབད་ནིའི་གོ་རིམ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

བདེ་ཞིབ།

Extrusion On/Off

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་༣ཌི་ནུས་པ་ཚུ་ཨཱོན་དང་ཨོཕ་གློག་རྟ་འབདཝ་ཨིན།

Animation Pane

Assigns effects to selected objects.

ངོས་དཔར་

སྲོལ་སྒྲིག་བསྒུལ་བཟོ།

Interaction

ཁྱོད་ཀྱིས་བཤུད་བརྙན་གྱི་སྐབས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་ཨེབ་གཏངམ་ད་ག་དེ་སྦེ་བྱ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན་ན་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

Icon Interaction

Interaction

Please support us!