པར་རིས་ཕྲ་རིང་།

In མཐའ་ཐིག་མཐོང་སྣང་མཐའ་ཐིག་ཕྲ་རིང་འདི་གིས་ འཕྲལ་འཕྲལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཞུན་དག་ལག་ཆས་ཚུ་ཡོད། ཁ་སྐོང་བརྡ་བཀོད་ཡོད་པའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ ངོས་དཔར་གྱི་རྩ་བར་ཡོད་པའི་མདའ་རྟགས་འདི་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

You can view the Drawing bar also from a text document or spreadsheet. The set of visible icons can be slightly different according to the current document type.

སེལ་འཐུ་འབད།

ད་ལྟོའི་བཤུད་གུ་དངོས་པོ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ Select པར་རིས་ཕྲ་རིང་གུ་ལག་ཆས་ (མདའ་རྟགས་དཀརཔོ་) ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་དངོས་པོ་ཨེབ་གཏང་།

དངོས་པོ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེབ་གཏངམ་ད་སོར་ལྡེ་བཀག་བཞག།

དངོས་པོ་གཞན་མི་གི་རྒྱབ་ཁར་ཡོད་མི་དངོས་པོ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ ,དེ་ལས་དངོས་པོ་ཨེབ་གཏང་། བརྩེགས་ཕུང་ནང་འོག་ལུ་ཡོད་མི་དངོས་པོ་གཞན་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ , བཀག་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་ལོག་སྟེ་ཨེབ་གཏང་། ཧེ་མ་ལས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་སླར་ལོག་འབད་ནི་ལུ་སོར་ལྡེ་ + , བཀག་བཞག་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་ཨེབ་གཏང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ལུ་ཚིག་ཡིག་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ནི་ལུ་ དངོས་པོ་ཐེངས་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་དང་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་བཙུགས་ཡང་ན་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

སེལ་འཐུ་འབད་ནི་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོའི་ཕྱི་ཁར་ག་ཏེ་ཡང་ཨེབ་གཏང་ཡང་ན་ཐར་ཨེབ།

By double-clicking a tool, you can use it for multiple tasks. If you call the tool with a single-click, it reverts back to the last selection after completing the task.

སེལ་འཐུ།

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ ཁྱོད་ལུ་དངོས་པོ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

Icon

སེལ་འཐུ།

Line Color

Sets the line color of the selected object.

Icon Line Color

གྲལ་ཐིག་གི་ཚོས་གཞི།

Fill Color

Sets the area color of the selected object.

Icon Area

མངའ་ཁོངས།

Line

ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་འདྲུད་མིའི་ཕྲང་ཐིག་འབྲིཝ་ཨིན། གྲལ་ཐིག་འདི་ཁུག་ཟུར་ ༤༥ ལུ་དམ་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་འདྲུདཔ་ད་སོར་ལྡེ་བཀག་བཞག།

Icon Line

གྲལ་ཐིག།

གྲུ་བཞི་ནར་མོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་ཡིིག་ཆ་ནང་འདྲུད་མི་ལྟེམས་ལྟེམས་གང་ཡོད་པའི་གྲུ་བཞི་ནར་མོ་འབྲིཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གྲུ་བཞི་ནར་མོ་གི་ཟུར་ག་སྟེ་ལུ་བཞག་ནི་ཨིན་ན་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་དང་ཁྱོད་ལུ་དགོ་མི་ཚད་ལུ་འདྲུད། གྲུ་བཞི་འབྲི་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་འདྲུདཔ་ད་སོར་ལྡེ་བཀག་བཞག།

Icon Rectangle

གྲུ་བཞི་ནར་མོ།

སྒོང་དབྱིབས།

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་ཁྱོད་ཀྱིས་འདྲུད་མི་ལྟེམས་ལྟེམས་གང་ཡོད་པའི་སྒོང་དབྱིབས་འབྲིཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་སྒོང་དབྱིབས་འདི་ག་སྟེ་ལུ་འབྲི་ནི་ཨིན་ན་ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་དང་ཁྱོད་ལུ་དགོ་པའི་ཚད་ནང་འདྲུད། སྒོར་ཐིག་འབྲི་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་འདྲུདཔ་ད་སོར་ལྡེ་བཀག་བཞག།

Icon Ellipse

སྒོང་དབྱིབས།

མདའ་རྟགས་ཚུ།

མདའ་རྟགས་ཚུ་དང་བཅས་པའི་གྲལ་ཐིག་ཚུ་དང་ ད་ལྟོའི་བཤུད་ཡང་ན་ཤོག་ལེབ་ལུ་རྒྱ་ཁྱོན་གྲལ་ཐིག་ཚུ་དང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཕྲང་ཐིག་ཚུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མི་ མདའ་རྟགས་ཚུའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེ།

གུག་གུགཔ།

འབྲི་ནིའི་ཕྲ་རིང་འདི་གུ་གུག་གུགཔ་ངོས་དཔར་འདི་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ད་ལྟོའི་བཤུད་ལུ་དབྱིབས་ཚུ་དང་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཚུག་ནི་ཨིན་མི་གྲལ་ཐིག་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon Curve

གུག་གུགཔ།

མཐུད་བྱེད་ཚུ།

Icon Connector

མཐུད་བྱེད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་བཤུད་ནང་དངོས་པོ་ཚུ་ལུ་མཐུད་བྱེད་ཚུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ཚུགས་ནི་ཨིན་མི་ མཐུད་བྱེད་ཚུའི་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེ། མཐུད་བྱེད་འདི་དངོས་པོ་ཚུ་མཐུད་མི་གི་གྲལ་ཐིག་དང་དངོས་པོ་ཚུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ད་མཉམ་སྦྲགས་འབད་སྡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་མཐུད་བྱེད་གཅིག་ཁར་དངོས་པོ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་པ་ཅིན་ མཐུད་བྱེད་ཡང་འདྲ་བཤུས་འབདཝ་ཨིན།

གཞི་རིམ་དབྱིབས་

ཁྱོད་ཀྱི་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ ཚད་རིས་ཚུ་་བཙུགས་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ གཞི་རྟེན་དབྱིབས་ཀྱི་ལག་ཆས་ཅིག་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon Basic shapes

གཞི་རིམ་གྱི་དབྱིབས།

བརྡ་མཚོན་དབྱིབས་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཚད་རིས་བཙུགས་ཚུགས་པའི་བརྡ་མཚོན་དབྱིབས་ཀྱི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon Symbol Shapes

བརྡ་མཚོན་གྱི་དབྱིབས།

སྡེབ་ཚན་མདའ་རྟགས་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཚད་རིས་ཚུ་བཙུག་བཏུབ་པའི་སྡེབ་ཚན་མདའ་རྟགས་ཀྱི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon Block arrows

མདའ་རྟགས་འགག་ནི།

འབབ་རྒྱུན་དཔེ་རིས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཚད་རིས་ཚུ་བཙུག་བཏུབ་པའི་འབབ་རྒྱུན་དཔེ་རིས་ཚུ་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon Flowcharts

འབབ་རྒྱུན་དཔེ་རིས་ཚུ།

འབོ་ནི།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཚད་རིས་ཚུ་བཙུག་བཏུབ་པའི་བོད་བརྡ་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon Callouts

འབོ་ནི་ཚུ།

སྐར་མ་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཚད་རིས་བཙུགས་ཚུགས་པའི་སི་ཊརསི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon Stars

སིཊརསི་།

༣ ཌི་དངོས་པོ་ཚུ

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Icon 3D Objects

༣ ཌི་ དངོས་པོ་ཚུ།

བསྒྱིར།

འ་ནི་ལག་ཆས་འདི་དངོས་པོ་བསྒྱིར་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

Icon Rotate

བསྒྱིར།

ཕྲང་སྒྲིག

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ དངོས་པོ་ཚུ་གི་ ཕྲང་སྒྲིག་དེ་ ལེགས་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

Icon Alignment

ཕྲང་སྒྲིག

བདེ་ཞིབ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་གི་བརྩེགས་ཕུང་འབད་ནིའི་གོ་རིམ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

Icon Arrange

བདེ་ཞིབ།

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Icon Distribute

Distribute

ནག་གྲིབ།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ དངོས་པོ་ལུ་ གྱིབ་མ་ཅིག་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཨིན། དངོས་པོ་འདི་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་རང་གྱིབ་མ་ཅིག་ ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ གྱིབ་མ་དེ་ རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན། དངོས་པོ་གཅིག་ཡང་ སེལ་འཐུ་མ་འབད་བའི་སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འ་ནཱི་ངོས་པར་དེ་ཨེབ་གཏང་པ་ཅིན་ གྱིབ་མ་དེ་ ཁྱོད་ཀྱི་འབྲི་མི་ དངོས་པོ་ཤུལ་མམ་འདི་ལུ་ ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཨིན།

Icon Add Shadow

ནག་གྲིབ།

བཏོག་བཅོས།

རྩེ་སྙོམ་ན་ ཡང་ན་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ ཚད་རིས་ཚུ་ ཚད་འཇལཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ཚད་རི་འདི་ཚུ་ ཁོ་ར་ངོ་མའི་ཚད་ནང་ལུ་ སོར་ཆུད་ཡང་འབད་བཏུབ་ཨིན།

Icon Crop

བཏོག་བཅོས།

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

ཚགས་མ།

དོན་ཚན་ཚུ་ཞུན་དག་འབད།

ཁྱོད་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་པར་རིས་ཀྱི་དངོས་པོ་གི་ དབྱིབས་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བཅུགསཔ་ཨིན།

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

Icon Edit Gluepoints

Edit Gluepoints

Extrusion On/Off

Switches the 3D effects on and off for the selected objects.

Icon Extrusion On/Off

Extrusion On/Off

Please support us!