ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཕྲ་རིང་།

ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཕྲ་རིང་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ འོད་རྟགས་འདི་ཚིག་ཡིག་ནང་ན་བཞག

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་།

ཁྱོད་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་ ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས།

ཁྱོད་ཀྱི་ སེ་མི་ཀོ་ལཱོན་ (;)་གིས་ སོ་སོ་འཕྱལ་ཡོད་པའི་ ཡིག་གཟུགས་ལེ་ཤ་ཅིག་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ། ཧེ་མའི་ཡིག་གཟུགས་འདི་ཚུ་ འཐོབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་LibreOffice འདི་གིས་ རྗེས་འཛིན་ནང་ མིང་བཏགས་ཡོད་མི་ རེ་རེ་བཞིན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད།

ཁྱོད་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་ སོ་སོ་ཚུ་གི་བར་ན་ གདམ་ནི་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཚད་ཅིག་ ལག་ཐོག་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

རྒྱག་པ།

གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ རྒྱག་པ་བཟོཝ་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་མིང་ཚིག་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་ཧྲིལ་བུམ་འདི་ རྒྱག་པ་བཟོཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་དང་མིང་ཚིག་འདི་ཧེ་མ་ལས་རང་རྒྱག་པ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྩ་སྒྲིག་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

Icon Bold

རྒྱགས་པ།

ཨའི་ཊ་ལིཀ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ལུ་བཟོཝ་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་མིང་ཚིག་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་ཧྲིལ་བུམ་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ནང་ལུ་བཟོཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་དང་ཡང་ན་མིང་ཚིག་འདི་ ཧེ་མ་ལས་རང་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ནང་ཡོད་པ་ཅིན་ རྩ་སྒྲིག་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ཡོད།

Icon Italic

ཨའི་ཊ་ལིཀ

འོག་ཐིག

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

འོག་ཐིག

ཡིག་གཟུགས་ཚོས་གཞི།

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

ངོས་དཔར་

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚོས་གཞི།

གཡོན།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་འདི་ གཡོན་གྱི་ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་ལུ་ཕྲངམ་ཨིན།

Icon Align Left

གཡོན་ཕྲང་།

དབུས།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ཚུ་ ཤོག་ལེབ་གུ་དབུས་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

Icon Centered

གཡས།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་འདི་ གཡས་ཀྱི་ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་ལུ་ཕྲངམ་ཨིན།

Icon Align Right

གཡས་ཕྲང་།

ལྟེམས་བཅོས་འབད།

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right page margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

Icon Justified

ལྟེམས་བཅོས་འབད་ནུག

བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་ཡར་འཕར་འབད།

Click the Increase Spacing icon to increase the paragraph spacing above the selected paragraph.

ངོས་དཔར།

བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་འདི་ ཡར་འཕར་འབད།

བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་མར་ཕབ་འབད།

Click the Decrease Spacing icon to decrease the paragraph spacing above the selected paragraph.

ངོས་དཔར།

བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་ མར་ཕབ་འབད།

Toggle Unordered List

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ དོན་མཚམས་ཚུ་ནང་ལུ་ འགོ་ཚག་གི་ས་ཚིགས་ཚུ་ འགན་སྤྲོད་དང་ ཡང་ན་ འགོ་ཚག་འབད་ཡོད་པའི་ དོན་མཚམས་ཚུ་ནང་ལས་ རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

Icon Unordered List

Toggle Unordered List

ཡིག་འབྲུ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་གཟུགས་དང་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་རྩ་སྒྲིག་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

Icon Character

ཡིག་འབྲུ།

དོན་མཚམས།

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Icon Paragraph

དོན་མཚམས།

ཨེ་ཤི་ཡན་སྐད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར།

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

གཡོན་ལས་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཚིག་ཡིག་འདི་ཚུ་ གཡོག་བཀོལ་དོ།

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon Text direction from left to right

གཡོན་ལས་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཚིག་ཡིག་གི་ཁ་ཕྱོགས།

མགོ་ལས་ གཤམ་ཚུན་ཚོད་ ཚིག་ཡིག་གཡོག་བཀོལ་དོ

Specifies the vertical direction of the text.

Icon Text direction from top to bottom

མགོ་ལས་མཇུག་ཚུན་གྱི་ཚིག་ཡིག་ཁ་ཕྱོགས།

Increase Font Size

Increases the font size of the selected text.

Decrease Font Size

Reduces the font size of the selected text.

Please support us!