བཤུད་བརྙན།

Contains commands and options for running a presentation.

བཤུད་བརྙན།

Starts your slide show.

བཤུད་བརྙན་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ།

དཔག་བྱེད་གདམ་ཁ་ཚུ་དང་གསལ་སྟོན་གྱི་དབྱེ་བ་ ཁྱོད་ཀྱིས་བཤུད་ཚུ་སྔ་གཡར་འབད་ནའི་ཐབས་ལམ་ བཤུད་ག་འདི་ག་ཏེ་ལས་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱི་བཤུད་བརྙན་གྱི་དོན་ལུ་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

དུས་འཛིན་ཚུ་མཐའ་སྦྱང་འབད།

འོག་གི་གཡོན་ཟུར་ནང་དུས་འཛིན་གཅིག་ཁར་བཤུད་བརྙན་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ།

ཁྱོད་ཀྱིས་བཤུད་བརྙན་གྱི་སྐབས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་ཨེབ་གཏངམ་ད་ག་དེ་སྦེ་བྱ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན་ན་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

སྲོལ་སྒྲིག་བསྒུལ་བཟོ།

Assigns effects to selected objects.

བཤུད་འགྱུར་བ།

Defines the special effect that plays when you display a slide during a slide show.

སྟོན་/བཤུད་གསང་བཞག།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་བཤུད་གསང་བཞགཔ་ཨིན་ དེ་འབདཝ་ལས་དེ་ཚུ་བཤུད་བརྙན་གྱི་སྐབས་བཀྲམ་སྟོན་མི་འབད།

སྲོལ་སྒྲིག་བཤུད་བརྙན།

Defines a custom slide show using slides within the current presentation. You can then pick slides to meet the needs of your audience. You can create as many custom slide shows as you want.

Please support us!