ལེགས་བཅོས་འབད།

Contains commands for modifying objects in your document.

བསྒྱིར།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་(ཚུ་)བསྒྱིརཝ་ཨིན།

མྱུར་ལྷོག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་ ཐད་སྙོམས་ཡང་ན་ཀེར་ཕྲང་འབད་ མྱུར་ལྷོག་འབད།

གཞི་བསྒྱུར་འབད་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་གདམ་ཁ་ཚུ།

བདེ་ཞིབ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་གི་བརྩེགས་ཕུང་འབད་ནིའི་གོ་རིམ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

Align Objects

Aligns selected objects with respect to one another.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

དངོས་པོ་མིང་བཏགས།

སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ལུ་ མིང་གཅིག་ཕྲང་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་མགྱོགསཔ་རང་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ནང་དངོས་པོ་ཐོབ་ཨིན།

སྡེ་ཚན།

སེལ་འཐུའབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་སྡེ་ཚན་བཟོཝ་ཨིན་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ དངོས་པོ་རྐྱང་པ་སྦེ་སྤོ་བཤུད་འབད་བཏུབ་ཨིན།

སྡེ་ཚན་བཤུབ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་ དངོས་པོ་རྐྱང་པའི་ནང་ལུ་མཚམས་བཅད་འགྱོཝ་ཨིན།

Enter Group

སེལ་འཐུ་འབདཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དངོས་པོ་རྐྱང་པ་འདི་ཞུན་དག་འབད་བཏུབ་ཨིན། སེལ་འཐུ་འབདཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ སྤུང་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་འདི་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྡ་བཀོད་འདི་ཡན་ལག་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ཡང་བསྐྱར་འབད་བཏུབ།

སྡེ་ཚན་ཕྱིར་ཐོན་འབད།

སྡེ་ཚན་འདི་ཕྱིར་འཐོནམ་ཨིན་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ དངོས་པོ་རྐྱང་པ་ཚུ་ ཞུན་དག་འབད་མི་བཏུབ།

མཉམ་མཐུད།

དབྱིབས་རྐྱང་པ་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཚུ་གཉིས་ཡང་ན་མངམ་མཉམ་མཐུད་འབདཝ་ཨིན།མ་འདྲ་བའི་ སྡེ་བཟོ་, མཉམ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་གིས་བརྩེགས་ཕུང་འབད་ནིའི་གོ་རིམ་འདི་ནང་དམའ་ཤོས་དངོས་པོ་འདི་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལུ་འབགཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ མཉམ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཚུ་གཤག་ཚུགས་ དེ་འབདཝ་ད་དངོས་པོ་ངོ་མའི་རྒྱུ་དངོས་ངོ་མ་ཚུ་བརླག་སྟོར་ཞུགསཔ་ཨིན།

གཤག་

མཉམ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་ ངོ་རྐྱང་དངོས་པོ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་གཤགཔ་ཨིན།་ གྲུབ་འབྲས་ཐོན་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཚུ་ལུ་གྲལ་ཐིག་གཅིག་པ་དང་བཀང་ནིའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་མཉམ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་བཟུམ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

དབྱིབས་ཚུ་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་གཉིས་ཡང་ན་མངམ་ལས་དབྱིབས་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

མཐུད་

གྲལ་ཐིག་ཚུ་གཉིས་ཡང་ན་དེ་ལས་མངམ་མཐུད་འདི་གིས་བི་ཛི་ཡར་གུག་གུགཔ་ཡང་ན་གྲལ་ཐིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན་ གྲལ་ཐིག་འདི་དང་གཅིག་ཁར་བི་ཛི་ཡར་གུག་གུགཔ་ཚུ་ཡང་ན་གཞན་དངོས་པོ་ཚུ། ཁ་བསྡམས་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཚུ་ལུ་ནང་ན་ཡོད་མི་བཀང་ནི་དེ་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་དང་དེ་ཚུ་གི་བཀང་ནི་འདི་བྱང་སྟོར་ཞུགསཔ་ཨིན།

རྒྱུན་ཆད་

མཉམ་མཐུད་ བརྡ་བཀོད་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུད་ཡོད་མའི་གྲལ་ཐིག་ཚུ་རྒྱུན་ཆད་གཏངམ་ཨིན།་

Please support us!