ཡིག་སྣོད།

These commands apply to the current document, open a new document, or close the application.

གསརཔ།

LibreOffice ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

Open

Opens a local or remote file, or imports one.

འཕྲལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ།

གིས་ འཕྲལ་གྱི་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ཐོ་ཡིག་བརྐྱབ་ཨིན། ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ཡིག་སྣོད་འདི་ཁ་ཕྱེ་ནི་དོན་ལུ་ ཁོ་རའི་མིང་དེ་གུ་ཨེབ་གཏང་།

ཁ་བསདམས།

ལས་རིམ་འདི་ཕྱིར་མ་འཐོན་པར་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་ཁ་བསྡམས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཝི་ཛརཌིསི་

ཚོང་འབྲེལ་དང་རང་དོན་ཡི་གུ་དེ་ལས་ དཔར་འཕྲིན་ཚུ་དང་ལས་ཚབ་ གཞན་ཡང་གསལ་སྟོན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གསར་བསྐྲུན་འདབ་ནི་གི་དནོ་ལུ་ འཁྱིདཔ་ཨིན།

ཊེམ་པེལེཊིསི།

ཁྱོད་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ ཊེམ་པེལེཊི་འདི་ཚུ་ འག་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ཞུན་དག་འབད་བཅུགཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ད་ལྟོའི་ཡིག་སྣོད་འདི་ ཊེམ་པེལེཊི་སྦེ་སྲུང་བཞག་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

ཡང་བསྐྱར་མངོན་གསལ་འབད།

མཇུག་གི་སྲུངས་བཞག་འབད་ཡོད་པའི་ འཐོན་རིམ་དང་གཅིག་ཁར་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་ ཚབ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཐོན་རིམ་ཚུ།

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

སྲུངས།

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་སྲུངས་བཞག་འབདཝ་ཨིན།

དེ་སྦེ་སྲུངས།

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

ཆ་མཉམ་སྲུངས།

Saves all modified LibreOffice documents.

Export

གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་གསལ་སྟོན་ཡང་ན་ པར་རིས་འདི་ཕྱིར་འདྲེན་འབད་ནི་དང་ ཕྱིར་འདྲེན་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

པི་ཌི་ཨེཕ་སྦེ་ གློག་འཕྲིན་གཏང་

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

གཏང་།

གིས་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་གི་འདྲ་བཤུས་འདི་ འཇུག་སྤྱོད་སོ་སོ་ལུ་གཏངམ་ཨིན།

Preview in Web Browser

Creates a temporary copy of the current document in HTML format, opens the system default Web browser, and displays the HTML file in the Web browser.

ཕྱིར་འཐོན།

Prints the current document, selection, or the pages that you specify. You can also set the print options for the current document. The printing options can vary according to the printer and the operating system that you use.

Printer Settings

Select the default printer for the current document.

Properties

ཡིག་སྣོད་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ ཚེས་གྲངས་དང་མིང་ཚིག་གྱངས་ཁ་རྐྱབས་མི་དེ་ཚུ་ གྲངས་སུ་བརྩི་སྟེ་ ད་ལྟོའི་ཡིག་སྣོད་དོན་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཌི་ཇི་ཊཱལ་མིང་རྟངས་ཚུ།

ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ལས་ ཌི་ཇི་ཊཱལ་མིང་རྟགས་ཚུ་ལས་དང་ལུ་ ལུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནི་དང་ རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན། ལག་ཁྱེར་ཚུ་ལྟ་ནི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཌའི་ལོག་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན།

Exit LibreOffice

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.

Please support us!