བཤུད་བརྙན་ཅིག་སྟོན་དོ་

བཤུད་བརྙན་ཅིག་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སྟོན་ཐངས་སོ་སོ་ལེ་ཤ་ཡོད། བཤུད་བརྙན་ཅིག་གཡོག་བཀོལ་ཞིམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ལྡེ་མིག་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ མཱའུསུ་ཨེབ་རྟ་དེ་ཚུ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ ཚད་འཛིན་འབད་ཚུགས།

སྔོན་སྒྲིག་གིས་སྦེ་ བཤུད་བརྙན་ཚུ་གིས་ བཤུད་བརྙན་དང་པམ་དེ་དང་གཅིག་ཁར་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ལག་ཐོག་ལས་ཡར་གྱི་བརྙན་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ མཐའ་མཇུག་གི་བཤུད་བརྙན་ཚུན་ཚོད་ཡར་བསྐྱོད་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ སྒྲིག་སྟངས་དེ་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས།

བཤུད་བརྙན་ཅིག་གཡོག་བཀོལ་དོ་

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

If you want all shows to start from the current slide instead of the first slide, choose - LibreOffice Impress - General and click Always with current page.


ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཧེ་མ་ ལྟདམོ་དེ་བར་བཤོལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ Escདེ་ཨེབ།


བཤུད་བརྙན་ཅིག་ཚད་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྡེ་ཧེང་བཀལ་ལེ་ཤ་འཐོབ་ཚུགས་.

རང་བཞིན་གྱི་བཤུད་བརྙན་ཅིག་སྟོན་དོ་ (kiosk ཐབས་ལམ་)

ཤུལ་མམ་གྱི་བཤུད་བརྙན་དེ་ལུ་ རང་བཞིན་གྱི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་བཤུད་བརྙན་རེ་རེ་ལུ་ བཤུད་འགྱུར་ཅིག་འགན་སྤརོད་འབད་དགོཔ་ཨིན།

  1. Open the Slide Transition sidebar deck.

  2. ཡར་བསྐྱོད་འབད་ནིའི་བཤུད་བརྙན་མངའ་ཁོངས་དེ་ནང་ལུ་ཤུལ་ལས་རང་བཞིན་གྱིས་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཆུ་ཚོད་དུས་ཡུན་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད།

  3. བཤུད་བརྙན་ཚུ་ཆ་མཉམ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཟེར་མི་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཤུལ་་མམ་གྱི་བཤུད་བརྙན་དེ་ཡར་བསྐྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བཤུད་བརྙན་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ཆུ་ཚོད་སོ་སོ་ཅིག་འགན་སྤརོད་འབད་ཚུགས། མཐའ་སྦྱང་འབད་ནིའི་དུས་ཚོད་ཁྱད་རྣམ་དེ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དུས་ཚོད་གཏལ་ཁལ་འཐོབ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་འོང་།


བཤུད་བརྙན་དང་པ་དེ་ལུ་ཡར་བསྐྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཤུད་བརྙན་ཚུ་ཆ་མཉམ་སྟོན་ཚར་བའི་མཐའ་མ་ལུ་ བཤུད་བརྙན་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཡང་བསྐྱར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་གཞི་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་ཨིན།

  1. བཤུད་བརྙན་ - བཤུད་བརྙན་སྒྲིག་སྟངས་དེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  2. ཡིག་དཔར་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ རང་བཞིན་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྟདམོ་ཚུ་གི་བར་ན་ལུ་ ཐེམ་དུས་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད།

ཡིག་སྣོད་ཅིག་ནང་ལས་ བཤུད་བརྙན་ཅིག་གཡོག་བཀོལ་དོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་བརྡ་བཀོད་ནུས་སྤེལ་ཅིག་ནང་ལས་ LibreOffice དེ་དང་དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཚད་བཟུང་-སྟདམོ་ དེ་ལས་ ངལ་རངས་ཡིག་སྣོད་ཅིག་འགོ་བཙུགས་ཚུགས། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ བརྡ་བཀོད་ནུས་སྤེལ་དེ་ནང་ལས་ ཡིག་སྣོད་ཡིག་སྣོད་མིང་.odpཅིག་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་བརྡ་བཀོད་དེ་བཙུགས:

ཨེསི་ཡིག་ཚང་ -ཡིག་སྣོད་མིཔང་odp ཟེར་མི་དེ་སྟོན་

འདི་གིས་ ཨེསི་ཡིག་ཚང་དེ་ཁྱོད་རའི་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ ལས་རིམ་འགྲུལ་ལམ་ནང་ལུ་ཡོདཔ་སྦེ་མནོཝ་ཨིནམ་དང་ ཡིག་སྣོད་མིང་.odpདེ་ད་ལྟོའི་སྣོད་ཐོ་དེ་ནང་ལུ་ཡོདཔ་སྦེ་མནོཝ་ཨིན།

Please support us!