གུག་གུགཔ་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་དོ།

གུག་གུགཔ་གྲལ་ཐིག་ཆ་བགོས་འདི་ལུ་གནད་སྡུད་ས་ཚིགས་ཚུ་(མཐའ་རྩེ་ཚུ་)གཉིས་དང་ཚད་འཛིན་ས་ཚིགས་ཚུ་(བཤེད་བཟུང་ཚུ་)གཉིས་ཡོདཔ་ཨིན། ཚད་འཛིན་གྲལ་ཐིག་འདི་གིས་གནད་སྡུད་ས་ཚིགས་འདི་ལུ་ཚད་འཛིན་ས་ཚིགས་མཐུདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གུག་གུགཔ་གི་དབྱིབས་འདི་གནད་སྡུད་ས་ཚིགས་དབྱེ་བ་སོ་སོ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་བའི་ཐོག་ལས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས་ ཡང་ན་ གནས་ཁོངས་སོ་སོ་ལུ་ཚད་འཛིན་ས་ཚིགས་ཚུ་འདྲུད་ཐོག་ལས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་གྲལ་ཐིག་འདི་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་ - གྲལ་ཐིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་གྲལ་ཐིག་སེལ་འཐུ་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས།.

ངོས་དཔར།

གུག་གུགཔ་གྲལ་ཐིག་གི་ཚད་འཛིན་ས་ཚིགས་ཚུ་དང་གནད་སྡུད་ས་ཚིགས་ཚུ་སྟོན་ནི་ལུ་ གྲལ་ཐིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་པར་རིས་ཕྲ་རིང་གུ་ གི་ས་ཚིགས་ཚུའི་ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་། གནད་སྡུད་ས་ཚིགས་ཚུ་གྲུ་བཞི་ཚུ་གིས་དང་ཚད་འཛིན་ས་ཚིགས་ཚུ་སྒོར་ཐིག་ཚུ་གིས་ཁྱད་ཚབ་འབདཝ་ཨིན།

གུག་གུགཔ་གྲལ་ཐིག་ཆ་བགོས་བདེ་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་:

 1. གུག་གུགཔ་གྲལ་ཐིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་པར་རིས་ཕྲ་རིང་གུ་ ས་ཚིགས་ཚུའི་ ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་།

 2. འོག་གི་ནང་ལས་གཅིག་འབད་:

གུག་གུགཔ་གྲལ་ཐིག་གཤག་ནི་ལུ་:

ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་སྡུད་ས་ཚིགས་ཚུ་གསུམ་ཡང་ན་དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་མི་གི་གུག་གུགཔ་གྲལ་ཐིག་རྐྱངམ་གཅིག་གཤག་ཚུགས།

 1. གུག་གུགཔ་གྲལ་ཐིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་པར་རིས་ཕྲ་རིང་གུ་ ས་ཚིགས་ཚུའི་ ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་།

 2. གནད་སྡུད་ས་ཚིགས་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་ཞུན་དག་ས་ཚིགས་ཚུའི་ཕྲ་རིང་གུ་ གཤག་གུག་གུགཔ་ ངོས་དཔར་ ཨེབ་གཏང་།

ཁ་བསྡམས་ཡོད་པའི་དབྱིབས་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་:

 1. གུག་གུགཔ་གྲལ་ཐིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་པར་རིས་ཕྲ་རིང་གུ་ ས་ཚིགས་ཚུའི་ ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་།

 2. ཞུན་དག་ས་ཚིགས་ཚུའི་ ཕྲ་རིང་གུ་ཁ་བསྡམས་ཡོད་མི་བི་ཛི་ཡར་ངོས་དཔར་ ཨེབ་ གཏང་།

གུག་གུགཔ་གྲལ་ཐིག་གུ་གནད་སྡུད་ས་ཚིགས་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནི་ལུ་:

 1. གུག་གུགཔ་གྲལ་ཐིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་པར་རིས་ཕྲ་རིང་གུ་ ས་ཚིགས་ཚུའི་ ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་།

 2. ཁྱོད་ཀྱིས་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནི་ཨིན་མི་གནད་སྡུད་ས་ཚིགས་ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་དང་འོག་ལས་གཅིག་འབད་:

གནད་སྡུད་ས་ཚིགས་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ནི་ལུ་:

 1. གུག་གུགཔ་གྲལ་ཐིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་པར་རིས་ཕྲ་རིང་གུ་ ས་ཚིགས་ཚུའི་ ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་།

 2. ཞུན་དག་ ས་ཚིགས་ཚུའི་ཕྲ་རིང་གུ་ བཙུགས་ས་ཚིགས་ཚུའི་ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་།

 3. ཁྱོད་ཀྱིས་ས་ཚིགས་འདི་ག་སྟེ་ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ནི་ཨིན་ན་གྲལ་ཐིག་ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་དང་གྱང་ཚད་ཐུང་ཀུ་ཅིག་འདྲུད།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

གནད་སྡུད་ས་ཚིགས་འདི་ལུ་ཚད་འཛིན་ས་ཚིགས་་མེད་པ་ཅིན་ གནད་སྡུད་ས་ཚིགས་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་ཞུན་དག་ས་ཚིགས་ཚུའི་ཕྲ་རིང་གུ་ གུག་གུགཔ་ངོས་དཔར་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་ཨེབ་གཏང་།


གནད་སྡུད་ས་ཚིགས་བཏོན་གཏང་ནི་ལུ་:

 1. གུག་གུགཔ་གྲལ་ཐིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་པར་རིས་ཕྲ་རིང་གུ་ ས་ཚིགས་ཚུའི་ ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་།

 2. ཁྱོད་ཀྱིས་བཏོན་གཏང་ནི་ཨིན་མི་ས་ཚིགས་ཨེབ་གཏང་།

 3. ཞུན་དག་ས་ཚིགས་ ཕྲ་རིང་གུ་ བཏོན་གཏང་ས་ཚིགས་ངོས་དཔར་ ཨེབ་གཏང་།

Please support us!