གསལ་སྟོན་ཚུ་ནང་ལུ་ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ནང་འདྲེན་འབད་དོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་བཤུད་ནང་ལུ་ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ནང་ཚིག་ཡིག་གྲངས་སུ་བཙུགས་སྟེ་ཚིག་ཡིག་ཡིག་སྣོད་གང་རུང་ནང་འདྲེན་འབད་ཚུགས།

བཤུད་ནང་ལུ་ཡིག་སྣོད་ལས་ཚིག་ཡིག་བཙུགས་ནི་ལུ་:

  1. In the place where you want to insert the text, choose .

  2. ཡིག་སྣོད་དབྱེ་བ་བཟུམ་སྦེ་"ཚིག་ཡིག་" ཡང་ན་ "ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་" as the སེལ་འཐུ་འབད།.

  3. ཁྱོད་ཀྱིས་ཁ་སྐོང་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཚིག་ཡིག་ཡོད་མི་གི་ཡིག་སྣོད་ག་ཡོད་འཚོལ་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་བཙུགས་ཨེབ་གཏང་།.

ཚིག་ཡིག་ཡིག་སྣོད་འདི་ལུ་ཚིག་ཡིག་ལེ་ཤ་ཡོད་པ་ཅིན་དེ་ལས་བཤུད་རྐྱང་པ་ནང་ལུ་བཙུགས་ཚུགས་ ཁྱོད་ཀྱིས་བཤུད་ཚུ་ལེ་ཤ་ཅིག་གུ་ལས་ཚིག་ཡིག་བགོ་ཚུགས།

  1. ཞུན་དག་ཐབས་ལམ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ལུ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་ནང་ཐེངས་གཉིས་ཨེབ་གཏང་།

  2. Select all of the text that lies below the visible slide area and press +X.

  3. Choose , and then press +V.

  4. ཚིག་ཡིག་ཆ་མཉམ་བཤུད་གུ་མེདཔ་ཚུན་ཚོད་རིམ་པ་༡་ལས་༣་ཚུན་ཡང་བསྐྱར་འབད།

Please support us!