ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ནང་གསལ་སྟོན་སྲུང་བཞག་དོ།

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་རྩ་སྒྲིག་ནང་སྲུངས་བཞག་འབད་ནི་ཨིན་མི་གསལ་སྟོན་ཁ་ཕྱེ།

  2. ཡིག་སྣོད་ - ཕྱིར་འདྲེན་གདམ་ཁ་རྐྱབས།.

  3. ཡིག་སྣོད་ དབྱེ་བ་ འདི་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་ (LibreOffice ཨིམ་པེརེསི་) (.html;.htm)ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབད།.

  4. ཡིག་སྣོད་མིང་གཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་, ཕྱིར་འདྲེན་འབད་ཨེབ་གཏང་འབད།

  5. ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཕྱིར་འདྲེན་ཝི་ཛརཌི་ ནང་བསླབ་སྟོན་ཚུ་རྗེས་སུ་འབྲང་།

Please support us!