ཚིག་ཡིག་ཁ་སྐོང་འབད་ནི་ལུ་ཐེངས་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད།

མཱའུསི་-ཨེབ་གཏང་སྤྱོད་ལམ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན་ དེ་འབདཝ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་དངོས་པོ་ལུ་ཁ་སྐོང་ཡང་ན་ཚིག་ཡིག་ཞུན་དག་འབད་ནི་ལུ་དངོས་པོ་འདི་ཐེངས་གཉིས་ཨེབ་ཚུགས།Changes the mouse-click behavior, so that you can double-click an object to add or edit text.

ངོས་དཔར།

ཚིག་ཡིག་ཁ་སྐོང་འབད་ནི་ལུ་ཐེངས་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད།

Please support us!