གནས་རིམ་ཚུ་ཆ་མཉམ།

ད་ལྟོའི་བཤུད་བརྙན་ནང་གསང་བའི་མགུ་རྒྱན་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། བཤུད་མགོ་མིང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་མ་གཏོགས་ ད་ལྟོའི་བཤུད་བརྙན་ནང་མགུ་རྒྱན་ཚུ་ཆ་མཉམ་གསང་ནི་ལུ་ གནས་རིམ་ངོས་དཔར་དང་པམ་ཨེབ་གཏང་།

Icon All Levels

གནས་རིམ་ཚུ་ཆ་མཉམ།

Please support us!