གུག་གུགཔ།

འབྲི་ནིའི་ཕྲ་རིང་འདི་གུ་གུག་གུགཔ་ངོས་དཔར་འདི་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ད་ལྟོའི་བཤུད་ལུ་དབྱིབས་ཚུ་དང་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཚུག་ནི་ཨིན་མི་གྲལ་ཐིག་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་སོར་ལྡེ་མར་བཀག་བཞག་པ་ཅིན་ མཱའུསི་གི་འགུལ་བསྐྱོད་འདི་ཁུག་ཟུར་༤༥ གི་སྣ་མང་ཚུ་ལུ་ཚད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་ཚུའི་གདམ་ལྡེ་ལྡེ་མིག་བུ་བཀག་བཞག་པ་ཅིན་ མཐུད་མི་བཏུབ། འ་ནི་འདི་ཁྱོད་ལུ་གཅིག་ཁར་མཐུད་འདི་མེད་མི་གུག་གུགཔ་ཚུ་ཡོད་མི་དངོས་པོ་ཚུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་བཅུགཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོ་ཁ་མ་བསྡམས་མི་དངོས་པོ་སྦོམ་ཤོས་ནང་ལུ་གདམ་ཁ་ཚུའི་གདམ་ལྡེ་ལྡེ་མིག་བུ་བཀག་བཞགཔ་ད་ཁྱོད་ཀྱིས་དངོས་པོ་ཆུང་ཤོས་འབྲི་བ་ཅིན་ འབྱུང་མི་ལུ་བརྟེན་དངོས་པོ་ཆུང་ཤོས་འདི་སྦོམ་ཤོས་ལས་ཕབ་གཏངམ་ཨིན།

ཁ་བསྡམས་ཡོད་པའི་དབྱིབས་འདི་གིས་བཀང་ནིའི་ཕྲ་རིང་དང་གྲལ་ཐིག་གུ་མངའ་ཁོངས་བཟོ་རྣམ་སྒྲོམ་ནང་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ བཀང་ནི་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་ ལེནམ་ ཨིན།

གུག་གུགཔ་ ལྟེམས་ལྟེམས་གང་ཡོདཔ།

བི་ཛི་ཡར་གུག་གུགཔ་གུ་གཞི་བརྟེན་འབད་མི་ལྟེམས་ལྟེམས་གང་ཡོད་པའི་ཁ་བསྡམས་ཡོད་མི་གི་དབྱིབས་འབྲིཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གུག་གུགཔ་འདི་ག་སྟེ་ལུ་འགོ་བཙུགས་ནི་ འདྲུད་ནི་ འཛིན་གྲོལ་འབད་ནི་ཨིན་ན་ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་གུག་གུགཔ་འདི་ག་སྟེ་ལུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན་ན་དཔག་བྱེད་སྤོ་བཤུད་འབད་ཞིནམ་དང་ཨེབ་གཏང་། དཔག་བྱེད་སྤོ་བཤུད་འབད་ཞིནམ་དང་གུག་གུགཔ་ལུ་ཕྲང་ཐིག་ཆ་བགོས་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ནི་ལུ་ལོག་ཨེབ་གཏང་། དབྱིབས་ཁ་བསྡམས་ནི་ལུ་ཐེངས་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར།

གུག་གུགཔ་ ལྟེམས་ལྟེམས་གང་ཡོདཔ།

ཟུར་མང་དབྱིབས་ ལྟེམས་ལྟེམས་གང་ཡོདཔ།

ཕྲང་ཐིག་ཆ་བགོས་ཚུ་ཡོད་མི་ཁ་བསྡམས་ཡོད་པའི་དབྱིབས་འབྲིཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཟུར་མང་དབྱིབས་ག་སྟེ་ལུ་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་དང་གྲལ་ཐིག་ཆ་བགོས་འབྲི་ནི་ལུ་འདྲུད། གྲལ་ཐིག་ཆ་བགོས་ཀྱི་མཐའམ་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ལོག་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་དང་ཟུར་མང་དབྱིབས་ཀྱི་ལྷག་ལུས་གྲལ་ཐིག་ཆ་བགོས་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ཨེབ་གཏང་། ཟུར་མང་དབྱིབས་འདི་ཁུག་ཟུར་༤༥གི་གྲུ་ཟུར་ལུ་དམ་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེབ་གཏངམ་ད་སོར་ལྡེ་བཀག་བཞག།

ངོས་དཔར།

ཟུར་མང་དབྱིབས་ ལྟེམས་ལྟེམས་གང་ཡོདཔ།

ཟུར་མང་དབྱིབས་ (45°) ལྟེམས་ལྟེམས་གང་ཡོདཔ།

ཁུག་ཟུར་༤༥གི་གྲུ་ཟུར་ཚུ་གིས་དམ་ཡོད་པའི་ཕྲང་ཐིག་ཆ་བགོས་ཚུ་ཡོད་མི་ཁ་བསྡམས་ཡོད་པའི་དབྱིབས་འབྲིཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཟུར་མང་དབྱིབས་འདི་ག་སྟེ་ལུ་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་དང་གྲལ་ཐིག་ཆ་བགོས་འབྲི་ནི་ལུ་འདརུད། གྲལ་ཐིག་ཆ་བགོས་ཀྱི་མཐའམ་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ལོག་ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་དང་ཟུར་མང་དབྱིབས་ཀྱི་ལྷག་ལུས་གྲལ་ཐིག་ཆ་བགོས་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ཨེབ་གཏང་། ཟུར་མང་དབྱིབས་འབྲི་ཚར་ནི་ལུ་ཐེངས་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད། ཁུག་ཟུར་༤༥་གྲུ་ཟུར་ལུ་དམ་འདི་མེད་པའི་ཟུར་མང་དབྱིབས་འབྲི་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེབ་གཏངམ་ད་སོར་ལྡེ་བཀག་བཞག།

ངོས་དཔར།

ཟུར་མང་དབྱིབས་ (45°) ལྟེམས་ལྟེམས་གང་ཡོདཔ།

རང་དབང་འབྲི་ཤོག་གྲལ་ཐིག་ ལྟེམས་ལྟེམས་གང་ཡོདཔ།

ཁྱོད་ཀྱིས་བཤུད་ནང་འདྲུད་མི་རང་དབང་འབྲི་ཤོག་གྲལ་ཐིག་འབྲིཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་འཛིན་གྲོལ་འབདཝ་ད་ LibreOffice འདི་གིས་གྲལ་ཐིག་གི་འགོ་བཙུགས་ས་ལུ་མཐའ་རྩེ་ལས་ཕྲང་ཐིག་ཆ་བགོས་འབྲི་བའི་ཐོག་ལས་ཁ་བསྡམས་ཡོད་པའི་དབྱིབས་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། གྲལ་ཐིག་ནང་འཁོད་ཀྱི་དབྱིབས་འདི་ད་ལྟོའི་མངའ་ཁོངས་ཚོས་གཞི་གིས་ལྟེམས་ལྟེམས་སྦེ་གང་འོང་།

ངོས་དཔར།

རང་དབང་འབྲི་ཤོག་གྲལ་ཐིག་ ལྟེམས་ལྟེམས་གང་ཡོདཔ།

གུག་གུགཔ།

Draws a smooth Bezier curve. Click where you want the curve to start, drag, release, and then move the pointer to where you want the curve to end and click. Move the pointer and click again to add a straight line segment to the curve. Double-click to finish drawing the curve. To create a closed shape, double click the starting point of the curve. The arc of the curve is determined by the distance you drag.

ངོས་དཔར།

གུག་གུགཔ།

ཟུར་མང་དབྱིབས།

ཆ་བགོས་གྲལ་ཐིག་ཕྲང་ཕྲངམ་ཅིག་གི་ རྒྱུན་རིམ་གྱི་བརྩམ་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་འབྲིཝ་ཨིན། ཆ་བགོས་གྲལ་ཐིག་ཅིག་འབྲི་ནི་ལུ་ འདྲུད་བཞག་འབད་བཞིནམ་དང་ ཆ་བགོས་གྲལ་ཐིག་གི་མཐའ་རྩེ་འདི་་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད་ དེ་ལས་ཆ་བགོས་གྲལ་ཐིག་གསརཔ་ཅིག་འབྲི་ནི་ལུ་ འདྲུད་བཞག་འབད། གྲལ་ཐིག་འབྲི་ནིའི་ མཇུག་བསྡུ་ནི་ལུ་གཡེབ་གཏང་ཐེངས་གཉིས་འབད། ཁ་བསྡམས་ནིའི་དབྱིབས་ཅིག་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ གྲལ་ཐིག་གི་ འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ས་ཆིགས་འདི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་ཐེངས་གཉིས་འབད།

Hold the Shift key while drawing a polygon to position new points at 45 degree angles.

The Edit Points mode enables you to interactively modify the individual points of the polygon.

ངོས་དཔར།

ཟུར་མང་དབྱིབས།

ཟུར་མང་དབྱིབས་ (༤༥°)

ཁུག་ཟུར་ ༤༥གི་གྲུ་ཟུར་ཚུ་གིས་དམ་ཡོད་མི་ ཕྲང་ཐིག་ཆ་བགོས་ཚུ་གི་རྒྱུན་རིམ་གྱི་བརྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་འབྲིཝ་ཨིན། གྲལ་ཐིག་ཆ་བགོས་འབྲི་ནི་ལུ་འདྲུད་ གྲལ་ཐིག་ཆ་བགོས་ཀྱི་མཐའ་རྩེ་ངེས་འཚིན་འབད་ནི་ལུ་ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་གྲལ་ཐིག་ཆ་བགོས་གསརཔ་འབྲི་ནི་ལུ་འདྲུད། གྲལ་ཐིག་འབྲི་ཚར་ནི་ལུ་ཐེངས་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད། ཁ་བསྡམས་ཡོད་པའི་དབྱིབས་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ གདམ་ཁ་ཚུ་བཀག་བཞག་ཞིནམ་དང་ ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར།

ཟུར་མང་དབྱིབས་ (༤༥°)

རང་དབང་འབྲི་ཤོག་གྲལ་ཐིག

ཁྱོད་ཀྱི་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ན་ག་སྟེ་ལུ་འདྲུད་ས་ བར་སྟོང་གྱི་རྣམ་པ་དལཝ་གི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་འབྲིཝ་ཨིན། གྲལ་ཐིག་འདི་མཇུག་བསྡུ་ནི་ལུ་ མཱའུསི་གི་ཨེབ་རྟ་འདི་འཛིན་གྲོལ་འབད།ཁ་བསྡམས་ནིའི་དབྱིབས་ཅིག་འབྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲལ་ཐིག་གི་འགོ་བཙུགས་འདི་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ལས་ མཱའུསི་གི་ཨེབ་རྟ་འདི་འཛིན་གྲོལ་འབད།

ངོས་དཔར།

རང་དབང་འབྲི་ཤོག་གྲལ་ཐིག

Please support us!