ཚིག་ཡིག།

The Text toolbar contains some icons to enter different types of text boxes.

ཚིག་ཡིག།

ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་འདྲུད་མི་ཡང་ན་ཨེབ་གཏང་མི་ཚིག་ཡིག་སྒོམ་འབྲིཝ་ཨིན། ཡིག་ཆ་ནང་ག་ཏེ་ཡང་ཨེབ་ཏགང་འབད་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་སྦྱར་ནི་ཡང་ན་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

ངོས་དཔར།

ཚིག་ཡིག།

གཞི་ཁྲམ་ལུ་ཚིག་ཡིག་ཚུད་སྒྲིག་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་འདྲུད་ནི་ཡང་ན་ཨེབ་གཏང་མི་ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་འབྲིཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ཚུད་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་རང་བཞིན་གྱིས་ཚད་བསྐྱར་བཟོ་འབདཝ་ཨིན། ཡིག་ཆ་ནང་ག་ཏེ་ཡང་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་སྦྱར་ནི་ཡང་ན་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

ངོས་དཔར།

གཞི་ཁྲམ་ལུ་ཚིག་ཡིག་ཚུད་སྒྲིག་འབད།

ཀོལ་ཨའུཊི་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་འདྲུད་མི་ལས་གྲུ་བཞི་ནར་མོ་ཀོལ་ཨའུཏི་ནང་མཇུག་བསྡུ་མི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་འབྲིཝ་ཨིན། ཚིག་ཡིག་གི་ཁ་ཕྱོགས་འདི་ཐད་སྙོམས་ཨིན། ཀོལ་ཨའུཊི་ཚད་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནི་ལུ་ཀོལ་ཨའུཊི་གི་བཤེད་བཟུང་འདི་འདྲུད། གྲུ་བཞི་ནར་མོ་ཀོལ་ཨའུཊི་འདི་སྒོར་སྒོརམ་ཀོལ་ཨའུཊི་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ དཔག་བྱེད་འདི་བཤེད་བཟུང་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ད་བཤེད་བཟུང་ཟུར་སྦོམ་ཤོས་འདི་འདྲུད། ཚིག་ཡིག་ཁ་སྐོང་འབད་ནི་ལུ་ ཀོལ་ཨའུཊི་གི་མཐའམ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་སྦྱར་ནི་ཡང་ན་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

ངོས་དཔར།

ཀོལ་ཨའུཊི་ཚུ།

ཨེ་ཤི་ཡན་སྐད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར།

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

ཀེར་ཕྲང་འབོ་ནི་ཚུ།

ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་འདྲུད་མི་ལས་ཀེར་ཕྲང་ཚིག་ཡིག་ཁ་ཕྱོགས་གཅིག་ཁར་གྲུ་བཞི་ནར་མོའི་ཀོལ་ཨའུཊི་ནང་མཇུག་བསྡུ་མི་གྲལ་ཐིག་འབྲིཝ་ཨིན། ཀོལ་ཨའུཊི་ཚད་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནི་ལུ་ཀོལ་ཨའུཊི་གི་བཤེད་བཟུང་འདྲུད། ཚིག་ཡིག་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ནི་ལུ་ ཀོལ་ཨའུཊི་གི་མཐའམ་ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་དང་ དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་སྦྱར་ཡང་ན་ཡིག་དཔར་རྐྱབས། གྲུ་བཞི་ནར་མོའི་ཀོལ་ཨའུཏི་འདི་སྒོར་སྒོརམ་ཀོལ་ཨའུཊི་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ དཔག་བྱེད་འདི་ལགཔ་ལུ་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་ཟུར་གྱི་བཤེད་བཟུང་རིངམོ་འདྲུད། ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྐད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་སྐབས་རྐྱངམ་གཅིག་ཐོབ་ཚུགས།

ཀེར་ཕྲང་གི་ཚིག་ཡིག

ངོས་དཔར་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་འདྲུད་མི་ཡང་ན་ཨེབ་གཏང་མི་ཐད་སྙོམས་ཚིག་ཡིག་ཁ་ཕྱོགས་གཅིག་ཁར་ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་འབྲིཝ་ཨིན། ཡིག་ཆ་ནང་ག་སྟེ་ཡང་ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་དང་ དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་སྦྱར་ཡང་ན་ཡིག་དཔར་རྐྱབས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ཚིག་ཡིག་ག་སྟེ་ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ནི་ཨིན་ན་འོད་རྟགས་སྤོ་བཤུད་འབད་ཚུགས་ ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་འདྲུད་ཞིནམ་དང་ དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་སྦྱར་ཡང་ན་ཡིག་དཔར་རྐྱབས། ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྐད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར་འདི་ལྕོགས་ཅན་ཡོད་པའི་སྐབས་རྐྱངམ་གཅིག་ཐོབ་ཚུགས།

གཞི་ཁྲམ་ལུ་ཀེར་ཕྲང་ཚིག་ཡིག་ཚུད་སྒྲིག་འབད།

Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. The text that you enter is automatically resized to fit the dimensions of the box. (Enable Asian text support to enable this icon). Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a box, and then type or paste your text.

ངོས་དཔར།

གཞི་ཁྲམ་ལུ་ཀེར་ཕྲང་ཚིག་ཡིག་ཚུད་སྒྲིག་འབད།

Please support us!