ད་ལྟོའི་བཤུད་/གནས་རིམ་

བཤུད་ཚུ་གི་གྲངས་བསྡོམས་ཀྱིས་རྫེས་སུ་འབྲང་ཡོད་པའི་ད་ལྟོའི་བཤུད་གྲངས་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

བང་རིམ་ཐབས་ལམ་ནང་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་མི་བང་རིམ་གྱི་མིང་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།


Please support us!