ནུས་པའི་གདམ་ཁ་ཚུ།

སྲོལ་སྒྲིག་བསྒུལ་བཟོའི་པེན་ནང་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཁ་སྐོང་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

Assign an effect to an object, then click the Options button to open the Effect Options dialog.


ཌའི་ལོག་འདི་ལུ་འོག་གི་མཆོང་ལྡེ་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ནང་ན་ཡོདཔ་ཨིན་:

ནུས་པ་

དུས་འཛིན་

ཚིག་ཡིག་བསྒུལ་བཟོ་

Please support us!