མཐུད་

གྲལ་ཐིག་ཚུ་གཉིས་ཡང་ན་དེ་ལས་མངམ་མཐུད་འདི་གིས་བི་ཛི་ཡར་གུག་གུགཔ་ཡང་ན་གྲལ་ཐིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན་ གྲལ་ཐིག་འདི་དང་གཅིག་ཁར་བི་ཛི་ཡར་གུག་གུགཔ་ཚུ་ཡང་ན་གཞན་དངོས་པོ་ཚུ། ཁ་བསྡམས་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཚུ་ལུ་ནང་ན་ཡོད་མི་བཀང་ནི་དེ་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་དང་དེ་ཚུ་གི་བཀང་ནི་འདི་བྱང་སྟོར་ཞུགསཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Shape - Connect (LibreOffice Draw only)

གྲལ་ཐིག་ཚུ་གཉིས་ཡང་ན་མངམ་སེལ་འཐུ་འབད་ སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་འདི་ཁ་ཕྱེ་ཞིནམ་ལས་གདམ་ཁ་རྐྱབས་མཐུད་.


Please support us!