༣ཌི་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་མཚོན་གྲངས་ཀྱི་(༣ཌི་)དངོས་པོ་གསུམ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་གི་སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་འདི་ཁ་ཕྱེ་ཞིནམ་དང་གདམ་ཁ་རྐྱབས་ གཞི་བསྒྱུར་འབད་ - ༣ཌི་ ལུ་


སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་དང་པ་རང་བུར་གཞོང་ལུ་དང་དེ་ལས་༣ཌི་དངོས་པོ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

If you select two or more objects and convert them to 3D, the result is a 3D group that acts as a single object. You can edit the individual objects in the group by choosing . Choose when you are finished.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

༣ཌི་ལུ་དངོས་པོ་ཚུ་གི་སྡེ་ཚན་གཞི་བསྒྱུར་འབད་མི་འདི་གིས་ངོ་རྐྱང་དངོས་པོ་ཚུ་གི་བརྩེགས་ཕུང་གོ་རིམ་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་མི་འབད།


ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

Press F3 to quickly enter a group and +F3 to leave the group.


ཁྱོད་ཀྱིས་༣ཌི་དངོས་པོ་ཚུ་ལུ་ ཀིལི་པཊ་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ མཉམ་ཐིག་ཚད་རིས་ཚུ་དང་བིཊི་མེཔ་གཟུགས་བརྙན་ཚུ་ཡང་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ཚུགས། LibreOffice ༣ཌི་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ད་བུར་གཞོང་ཚུ་གི་སྡེ་ཚན་སྦེ་མཉམ་ཐིག་ཚད་རིས་ཚུ་དང་གྲུ་བཞི་ནར་མོ་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་བིཊི་མེཔ་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་ཡོད་མི་གི་འབྲི་ནིའི་དངོས་པོ་ཚུ་ཡང་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ཚུགས།

ཁྱོད་ལུ་དགོ་པ་ཅིན་ གཞི་བསྒྱུར་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་ལུ་ ༣ཌི་ནུས་པ་ཅིག་་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཚུགས།

Please support us!