གུག་གུགཔ་ལུ་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་བི་ཛི་ཡར་གུག་གུགཔ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Shape - Convert - To Curve (LibreOffice Draw only)

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་གི་སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་འདི་ཁ་ཕྱེ་ཞིནམ་དང་གདམ་ཁ་རྐྱབས་ གཞི་བསྒྱུར་འབད་ - གུག་གུགཔ་ལུ་


Please support us!