བཤུད་བརྙན་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ།

དཔག་བྱེད་གདམ་ཁ་ཚུ་དང་གསལ་སྟོན་གྱི་དབྱེ་བ་ ཁྱོད་ཀྱིས་བཤུད་ཚུ་སྔ་གཡར་འབད་ནའི་ཐབས་ལམ་ བཤུད་ག་འདི་ག་ཏེ་ལས་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱི་བཤུད་བརྙན་གྱི་དོན་ལུ་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཤུད་བརྙན་ - བཤུད་བརྙན་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་


Presentation Dialog

ཁྱབ་ཚད།

བཤུད་ཚུ་ག་འདི་དེ་བཤུད་བརྙན་འདི་ནང་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

བཤུད་ཚུ་ཆ་མཉམ།

ཁྱོད་ཀྱི་བཤུད་བརྙན་ནང་བཤུད་ཚུ་ཆ་མཉམ་གྲངས་སུ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ལས:

འགོ་བཙུགས་བཤུད་འདི་གི་ཨང་བཙུགས།

སྲོལ་སྒྲིག་བཤུད་བརྙན།

ཁྱོད་ཀྱིས་བཤུད་བརྙན་-སྲོལ་སྒྲིག་བཤུད་བརྙན་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་འདི་གོ་རིམ་ནང་ སྲོལ་སྒྲིག་བཤུད་བརྙན་འདི་གཡོག་བཀོལཝ་ཨིན།.

Presentation Mode

བཤུད་བརྙན་གྱི་དབྱེ་བ་སེལ་འཐུ་འབད།

Full screen

བཤུད་གསལ་གཞི་གངམ་སྟོན་ཡོདཔ།

In a window

བཤུད་བརྙན་འདི་ LibreOffice ལས་རིམ་སྒོ་སྒྲིག་ནང་གཡོག་བཀོལཝ་ཨིན།

Loop and repeat after

ཁྱོད་ཀྱིས་ཐེམ་བར་མཚམས་འདི་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་བཤུད་བརྙན་འདི་ལོག་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཐེམ་བཤུད་འདི་མཐའ་མཇུག་བཤུད་དང་འགོ་བཙུགས་བཤུད་ཀྱི་བར་ན་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། སྟོནམ་འདི་བཀག་ནི་ལུ་ཨི་ཨེསི་སི་ལྡེ་མིག་འདི་ཨེབ་གཏང་།.

ཐེམ་གྱི་དུས་ཡུན།

བཤུད་བརྙན་འདི་ཡང་བསྐྱར་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ཐེམ་འདི་གི་དུས་ཡུན་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀླད་ཀོར་ཐོ་བཀོད་འབད་བ་ཅིན་ ཐེམ་བཤུད་མ་སྟོན་པར་དེ་འཕྲལ་ལས་སྟོནམ་ལོག་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ལས་རྟགས་སྟོན།

ཐེམ་བཤུད་འདི་གུ LibreOffice ལས་རྟགས་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ལས་རྟགས་འདི་བརྗེ་སོར་འབད་མི་བཏུབ།

གདམ་ཁ་ཚུ།

བཤུད་ཚུ་ལག་ཐོག་ལས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།

འ་ནི་སྒྲོམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ད་བཤུད་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་བསྒྱུར་བཅོས་མི་འབད།

མཐོང་ཚུགས་པའི་མཱའུསི་དཔག་བྱེད།

བཤུད་བརྙན་གྱི་སྐབས་ལུ་མཱའུསི་དཔག་བྱེད་འདི་སྟོནམ་ཨིན།

སྨྱུག་བྲིས་བཟུམ་སྦེ་མཱའུསི་དཔག་བྱེད།

ཁྱོད་ཀྱིས་གསལ་སྟོན་གྱི་སྐབས་བཤུད་ཚུ་ལུ་བྲིཝ་ད་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་ལུ་མཱའུསི་དཔག་བྱེད་འདི་སྨྱུག་བྲིས་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

note

Anything you write with the pen will appear in your slides after exiting the slideshow. The properties of the pen can be changed by choosing the Pen Width or Change pen Color command in the context menu of the running slide show.


བསྒུལ་བཟོ་ཚུ་ཆོག་པ།

བཤུད་སྟོན་གྱི་སྐབས་ལུ་ བསྒུལ་ཅན་བཟོས་པའི་ཇི་ཨའི་ཨེཕ་ཡིག་སྣོད་ཚུ་གི་གཞི་ཁྲམ་ཆ་ཚང་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།གདམ་ཁ་འདི་སེལ་འཐུ་མ་འབད་བ་ཅིན་ བསྒུལ་ཅན་བཟོས་པའི་ཇི་ཨའི་ཨེཕ་ཡིག་སྣོད་ཀྱི་གཞི་ཁྲམ་དང་པ་འདི་རྐྱངམ་ཅིག་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

རྒྱབ་གཞི་གུ་ཨེབ་ཐོག་ལས་བཤུད་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།

བཤུད་ཀྱི་རྒྱབ་གཞི་འདི་གུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེབ་གཏངམ་ད་གཞན་མི་བཤུད་འདི་ལུ་སྔ་གཡར་ཚུ།

གསལ་སྟོན་འདི་ཨ་རྟག་རང་མགོ་ལུ།

LibreOffice སྒོ་སྒྲིག་་འདི་གསལ་སྟོན་གྱི་སྐབས་མགོ་ལུ་སྡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་གསལ་སྟོན་གྱི་གདོང་ཁ་ལས་རིམ་གཞན་ཀྱི་སྒོ་སྒྲིག་མི་སྟོན།

Multiple Displays

By default the primary display is used for slide show mode. If the current desktop is displayed on more than one display, you can select which display to use for full screen slide show mode. If the current desktop spans only one display, or if the multi display feature is not supported on the current system, you cannot select another display.

Presentation display

Select a display to use for full screen slide show mode.

If the system allows the user to span a window over all available displays, you can also select "All displays". In this case the presentation is spanned over all available displays.

note

སྒྲིག་སྟངས་འདི་ ལག་ལེན་པའི་རིམ་སྒྲིག་ནང་སྲུང་ནི་དང་ ཡིག་ཆའི་ནང་མེན།


Please support us!