དངོས་པོ་གི་གདོང་ཁར།

ཁྱོད་ཀྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དངོས་པོ་གི་གདོང་ཁར་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་འཔི་དངོས་པོ་སྤོ་བཤུད་འབད་བའི་ཐོག་ལས་བརྩེགས་ཕུང་འབད་ནིའི་གོ་རིམ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་གི་གསལ་གཞིའི་གནས་ཁོངས་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་མི་འགྱོ།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Shape - Arrange - In Front of Object (LibreOffice Draw only)

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་གི་སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་འདི་ཁ་ཕྱེ་ཞིནམ་དང་གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བདེ་ཞིབ་འབད་ - དངོས་པོ་གི་གདོང་ཁ་

པར་རིས་ཕྲ་རིང་འདི་གུ་ བདེ་ཞིབ་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་་ཁ་ཕྱེ་་ཞིནམ་དང་ཨེབ་གཏང་:

ངོས་དཔར་

དངོས་པོ་གི་གདོང་ཁ།


ཁྱོད་ཀྱིས་གདོང་གཞི་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབད་ནི་ཨིན་མི་དངོས་པོ་(ཚུ་)སེལ་འཐུ་འབད། གཡས་-ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་དང་ དངོས་པོ་གི་གདོང་ཁར་–བདེ་ཞིབ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་བཤུད་ནང་དངོས་པོ་ཨེབ་གཏང་།

Please support us!