མཉམ་བསྡོམས་འབད་ནི་

ཐིག་ཁྲམ་ལས་ སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་(ཚུ་)བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

འོཐ་རྟགས་དེ་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་བརྡ་བཀོད་འདི་འཐོབ་ཚུགས།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ཐིག་ཁྲམ་ ཕྲ་རིང་གུར་,ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར།

Delete Column


Please support us!