ཡིག་སྣོད་མིང་།

ཤུགས་ལྡན་ཡིག་སྣོད་ཀྱི་མིང་བཙུགསཔ་ཨིན། མིང་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་སྣོད་སྲུང་བཞག་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་འབྱུངམ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ས་སྒོ་ཚུ་ - ཡིག་སྣོད་མིང་གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ས་སྒོ་ཚུ་ - ཡིག་སྣོད་མིང་


Please support us!