ཚེས་གྲངས་ (གཏན་བཟོས་)

ད་ལྟོའི་གནད་སྡུད་འདི་ཁྱོད་ཀྱི་བཤུད་ནང་ལུ་གཏན་བཟོས་ས་སྒོ་སྦེ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཚེས་གྲངས་འདི་རང་བཞིན་གྱི་སྦེ་དུས་མཐུན་མི་བཟོ།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ས་སྒོ་ཚུ་ - ཚེས་གྲངས་ (གཏན་བཟོས་)


ཁྱོད་ཀྱི་བཤུད་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཞུན་དག་འབད་ནི་ལུ་ ས་སྒོ་འདི་ཐེངས་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད་ འོད་རྟགས་འདི་ས་སྒོ་ནང་ཡིག་འབྲུ་དང་པམ་འདི་གི་གདོང་ཁར་བཞག་ཞིནམ་དང་ ཞུན་དག་ - ས་སྒོ་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།.

Please support us!