བཅུད་དོན་བཤུད།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་བཤུད་རྗེས་སུ་འབྲང་མི་བཤུད་ཚུ་གི་མགོ་མིང་ཚུ་ལས་འགོ་ཚག་ཅན་གྱི་ཐོ་ཡིག་ཡོད་པའི་བཤུད་གསརཔ་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། བཅུད་དོན་བཤུད་འདི་མཇུག་གི་བཤུད་ཀྱི་རྒྱབ་ཁར་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - བཅུད་དོན་བཤུད་


Please support us!