རྩ་སྒྲིག་དཀར་ཆག

རྒྱ་ཁྱོན་གྲལ་ཐིག་འདི་གི་སྐབས་དོན་གྲལ་ཐིག་འདི་གུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ རྒྱ་ཁྱོན་ཚུ་.

གྲལ་ཐིག་དང་ མདའ་རྟགས་ཀྱི་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་གུར་ མཚོན་གྲངས་ཀྱི་ གྲལ་ཐིག་ངོས་དཔར་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

Select the layer and choose Format - Layer

Open context menu of the layer tab - choose Modify Layer

Choose Format - Interaction

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction

Please support us!