རྩ་སྒྲིག་དཀར་ཆག

རྒྱ་ཁྱོན་གྲལ་ཐིག་འདི་གི་སྐབས་དོན་གྲལ་ཐིག་འདི་གུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ རྒྱ་ཁྱོན་ཚུ་.

གྲལ་ཐིག་དང་ མདའ་རྟགས་ཀྱི་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་གུར་ མཚོན་གྲངས་ཀྱི་ གྲལ་ཐིག་ངོས་དཔར་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

འབྲི་ནིའི་ཡིག་ཆ་ནང་ བང་རིམ་མཆོང་ལྡེ་གཡས་-ཨེབ་ཀཏང་ཞིནམ་དང་གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བང་རིམ་ལེགས་བཅོས་འབད་

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ རྩ་སྒྲིག་ - བང་རིམ་ (རྐྱངམ་གཅིག་ LibreOffice འབྲི་)

Choose Format - Interaction

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction

Please support us!